Checklist voor een schone sport

Hoe zorg je als sportbond dat je antidopingbeleid altijd up-to-date is? Deze checklist bevat elf suggesties die daarbij kunnen helpen. Ook is er een e-learningmodule ontwikkeld voor medewerkers van bij NOC*NSF aangesloten topsportbonden.

E-learning voor sportbonden

1. Geldend dopingreglement

Elke topsportbond is verplicht een geldend dopingreglement voor zowel sporters als topsportbegeleiders te hebben. Dit kan op twee manieren. Je kunt ten eerste een eigen dopingreglement hebben. Dit dient vastgesteld te zijn door de Algemene Vergadering (of een daartoe gemachtigd bestuur), moet voldoen aan de geldende internationale eisen en verankerd zijn in de statuten van de bond. Een andere optie is aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Daarnaast dient de bond de sporters juridisch te binden aan de besluiten van de Dopingautoriteit door middel van een Ledencontract en statutaire bepaling.

2. Vindbaar dopingreglement

Het dopingreglement dient makkelijk vindbaar te zijn voor je leden. Bijvoorbeeld op de website van de sportbond. Zo kunnen leden makkelijk achterhalen welke regels op hen van toepassing zijn. Op de website kan ook overige relevante informatie over doping worden vermeld, zoals tips om onbewuste dopingovertredingen te voorkomen.

Voorbeeld website: KNWU

3. Voorlichting talenten en topsporters

Sporters hebben een grote eigen verantwoordelijkheid op het gebied van anti-doping. Maar vaak ontbreekt het aan specifieke kennis. De oplossing hiervoor is het implementeren van de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport in het meerjaren opleidingsplan van de sportbond. Met de voorlichtingspakketten Brons, Zilver en Goud zorg je ervoor dat sporters uit verschillende leeftijds- en ontwikkelfasen de juiste voorlichting krijgen. Je kunt hiervoor een implementatiegesprek aanvragen bij de Dopingautoriteit of NOC*NSF.

  • Plan jaarlijks samen met de Dopingautoriteit voorlichtingsbijeenkomsten Brons, Zilver en Goud voor alle sporters in de fase 'acht jaar voor het wereldpodium'. 
  • Maak het succesvol volgen van een voorlichting of e-learning een voorwaarde voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een licentie of deelname aan een evenement (EJK/WJK).

4. Voorlichting coaches en andere begeleiders

Coaches en andere begeleiders hebben met name bij de talenten een belangrijke rol in de preventie van doping. Zorg er dus voor dat ook zij goed voorgelicht zijn op het gebied van doping. Neem bijvoorbeeld het thema doping als vast onderdeel mee in alle coachopleidingen. Ook hiervoor kun je een implementatiegesprek aanvragen bij de Dopingautoriteit of NOC*NSF.

5. Openlijk spreken over doping

Topsport kan bepaalde dopingdilemma’s met zich meebrengen. Sporters willen immers van alles doen om zo goed mogelijk te presteren. Waar ligt de grens? En wat zijn de dopingrisico’s? Bespreek dit actief met je leden, zodat het onderwerp doping geen taboe is in jouw sport.

  • Pak dit vanuit de bond op met de topsporters en coaches.
  • Integreer het binnen de verenigingsadvisering en maak verenigingen bewust van hun rol en verantwoordelijkheid richting sporters en coaches. 
  • Zorg dat doping in allerlei geledingen van de bond geagendeerd wordt en maak het onderwerp vooral bespreekbaar. 
Voorbeeld: 100% Dope Free Challenge KNWU

6. Extra dopingcontroles

De Dopingautoriteit maakt zelf een verdeling om dopingcontroles uit te voeren in Nederland. Daarnaast kan een sportbond besluiten om op een bepaald moment of op een bepaald niveau extra dopingcontroles in te kopen bij de Dopingautoriteit. Zien of horen dat er ook op jouw niveau dopingcontroles worden uitgevoerd, kan de bewustwording vergroten bij sporters en coaches. Zorg wel voor goede voorlichting of een communicatiecampagne voordat je de extra dopingcontroles inkoopt.

Voorbeelden campagnes:

7. Vertrouwenspersoon

Een sportbond heeft een zorgplicht richting haar sporters. Zorg ervoor dat sporters die (mogelijk) een dopingovertreding hebben begaan ergens terecht kunnen met hun vragen en emoties. Dat kan een eigen vertrouwenspersoon zijn binnen de bond, maar ook het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. De vertrouwenspersoon kan voor de sporter een onafhankelijke gesprekspartner zijn die aandacht heeft voor zijn/haar verhaal.

  • Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersoon binnen de bond geen verantwoordelijkheid en/of rol heeft in de afhandeling van dopingzaken, om dubbele petten en belangenverstrengeling te voorkomen.
  • Zorg voor bekendheid van het Centrum Veilige Sport dan wel de vertrouwenspersoon binnen de bond onder je verenigingen.
  • Stimuleer dat verenigingen zelf ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

8. Direct melden van dopingovertredingen

Blijf niet te lang lopen met waargenomen dopingovertredingen of verdachte situaties, maar meld ze direct bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit of het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Dit kan ook op anonieme basis. Iedereen die informatie heeft over een (mogelijke) dopingovertreding in de sport kan hier gebruik van maken. Uiteindelijk hebben we allemaal baat bij een schone en eerlijke sport.

9. Goede tuchtrechtspraak

De complexiteit van de dopingzaken is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Aangezien sportbonden in Nederland gelukkig relatief weinig dopingzaken hebben is de ervaring bij tuchtrechtelijke organen van bonden zeer gering. Besteed dus aandacht aan de inrichting van een goede tuchtrechtspraak bij dopingzaken. Een goede optie is om deze onder te brengen bij het ISR, dat namens meerdere sportbonden zorgdraagt voor tuchtrechtspraak, en waar de kennis en expertise in Nederland wordt geborgd. Bonden met eigen tuchtcommissies kunnen hun tuchtrechters laten bijscholen op de jaarlijkse bijscholingen van het ISR.

10. Tijdig en correct aandragen van dopingzaken

Als er sprake is van een dopinggeval, dan wordt de bond aanklager van de verdachte. De bond dient dopingzaken voor een goede en snelle afhandeling tijdig en correct aan te dragen bij de tuchtcommissie. In het dopingreglement is vastgelegd welke termijnen in acht moeten worden genomen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Wees je hiervan bewust.

11. Toepassen communicatiestrategie

NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben in samenspraak met de sportbonden een Communicatieplan Dopingzaken opgesteld. Hierin staat hoe te handelen als bond bij een dopingzaak. Bij een vastgestelde dopingovertreding komt vaak veel media-aandacht af op de bond. Ook bij een verdachte dopingsituatie kan dat het geval zijn. Zorg dat de persvoorlichter, directeur en/of voorzitter hierop voorbereid zijn en weten wat de communicatieboodschap is. Het communicatieplan kan een bond hierin begeleiden.