Eerste resultaten Topsportonderzoek bekend

25 april 2015

Naar schatting gebruikt 4,2% van de Nederlandse topsporters bewust doping om de sportprestatie te verbeteren. Dit cijfer is gebaseerd op onderzoek dat in samenwerking met de Universiteit Utrecht en TNS Nipo is uitgevoerd. De Dopingautoriteit verwacht het volledige onderzoeksrapport over ongeveer twee maanden te kunnen presenteren.

In de maanden december 2014-maart 2015 heeft de Dopingautoriteit een vragenlijst uitgezet onder de Nederlandse statussporters (A-, B-, HP-status). Het doel was om het huidige anti-dopingbeleid te evalueren. Naast vragen over onder andere de dopingcontroles, whereaboutsverplichting en dispensatieprocedure, bevatte de enquête ook vragen over het eventuele eigen dopinggebruik.

Randomized Response

De vragen over dopinggebruik werden afgenomen via een speciale onderzoeksmethode, de ‘Randomized Response’. Deze methode wordt al tientallen jaren toegepast bij onderzoeken naar sociaal gevoelige onderwerpen. Door het inbouwen van een kansmechanisme (in dit geval het gebruik van dobbelstenen) wordt het individu beschermd bij het geven van een antwoord. Meer informatie over deze methode is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht.

4,2%

Op basis van 291 ingevulde vragenlijsten (respons 39%) berekende de Universiteit Utrecht dat 4,2% van de statushouders ooit bewust doping heeft gebruikt om de sportprestatie te verbeteren. Dit is een statistische analyse. Door het gebruik van de dobbelsteenmethode kan het ware percentage enigszins afwijken (95% betrouwbaarheidsinterval: 1,5 – 8,5%). Het gebruik van bloedmanipulaties, stimulantia, anabolen en overige doping is berekend op respectievelijk 3,7%, 2,6%, 2,1% en 3,3%. De bijbehorende vragen uit de vragenlijst zijn hier te vinden.

Op basis de reeds bekende cijfers kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan over het dopinggebruik binnen (een aantal) specifieke sporten. Hiervoor dienen eerst de data van de overige vragenlijsten (niet-statussporters) uit het onderzoek geanalyseerd te worden.

Overige resultaten

De statushouders ondergaan gemiddeld 2,5 dopingcontroles per persoon per jaar. Bij 11% van de dopingcontroles wordt (ook) bloed afgenomen (een standaard dopingcontrole betreft alleen een urinecontrole).

De respondenten vinden internationale afstemming van het dopingbeleid de belangrijkste maatregel die het huidige beleid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vindt 14% dat de huidige dopingregels een te grote impact hebben op hun persoonlijk leven en 3% is voor vrijgave van doping. 10% vindt het waarschijnlijk (of weet het zelfs zeker) dat ze in het afgelopen jaar hebben meegedaan aan een nationaal sportevenement waarbij de uitslag is beïnvloed door dopinggebruik. Voor internationale evenementen bedraagt dit 15%. De helft van de statushouders heeft een whereaboutsverplichting.

Rapport

Op verzoek van het Ministerie van VWS zijn op 23 april - bij de conferentie ‘Een dopingvrije sportcultuur in Nederland!’ - de eerste resultaten van dit onderzoek reeds bekend gemaakt. De komende tijd zullen de verzamelde gegevens verder geanalyseerd worden. Naar verwachting zal over twee maanden een volledig onderzoeksrapport openbaar worden gemaakt.

Eerste resultaten Topsportonderzoek bekend