Dopingcontroles en bevindingen 2011

20 februari 2012

In 2011 heeft de Dopingautoriteit 2.593 dopingcontroles uitgevoerd. In 518 van deze gevallen werd het management van de resultaten, inclusief eventueel noodzakelijke tuchtrechtelijke stappen, niet door de Dopingautoriteit maar door de opdrachtgever (meestal een Internationale Federatie) verzorgd. De Dopingautoriteit verwerkte het resultaat van de overige 2.075 controles.

 • In 110 van deze 2.075 urinemonsters werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen (inclusief atypische bevindingen).
 • In 23 gevallen werd op basis van een laboratoriumbevinding aangifte gedaan van een dopingovertreding.
  • De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren stimulantia (9), gevolgd door cannabinoïden (8).
  • In twee gevallen leidden anabole middelen tot aangifte (2010: 9)
  • In één geval leidde EPO tot aangifte (2010: 0)
 • Daarnaast werd in 4 gevallen aangifte gedaan van een weigering/(poging tot) gebrekkige medewerking en in 1 geval werd aangifte gedaan van 3 whereabouts-fouten in een periode van 18 maanden, waarmee het totaal aantal aangebrachte tuchtzaken op 28 kwam.
 • In 4 van deze 28 gevallen betrof het niet een resultaat van een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole, maar betrof het een in Vlaanderen uitgevoerde controle waarvan het resultaatmanagement door de Dienst Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van de Vlaamse Overheid werd overgedragen aan de Dopingautoriteit omdat de gecontroleerde sporters Nederlandse staatsburgers waren en/of zij geen lid waren van een Vlaamse sportbond maar daarentegen wel van een Nederlandse bond.
 • De meeste tuchtzaken werden aangebracht in het wielrennen (4).

Aantallen controles

Het aantal uitgevoerde dopingcontroles (2.593) is afgenomen ten opzichte van het uitgevoerde aantal in 2010 (2.808). Van het totale aantal controles waren 1.965 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd 45% buiten, en 55% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 628 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, en Nederlandse sportbonden.

  2008 2009 2010 2011
Totaal aantal controles 2.667 2.636 2.808 2.593
Nationaal Controle Programma 1.946 2.065 2.058 1.965
Overige controles 721 571 750 628

Missed tests / Filing failures

In 205 gevallen (2010: 256) heeft een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle, het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).

In 2011 zijn in totaal 33 Missed tests en 12 Filing failures geconstateerd bij 45 verschillende sporters. Bij 15 sporters betrof het een tweede overtreding binnen 18 maanden. In één geval is een Filing failure voor een derde maal binnen 18 maanden bij eenzelfde sporter geconstateerd. De Dopingautoriteit heeft in dit laatste geval van deze geconstateerde Filing failures dan ook aangifte bij de betreffende bond gedaan.

Aangetroffen dopinggeduide stoffen

Het resultaat van 2.075 urinemonsters (van het totaal aantal van 2.593 afgenomen monsters) werd door de Dopingautoriteit verwerkt. In 110 van deze 2.075 monsters werden 113 stoffen gerapporteerd; 3 monsters bevatten (afbraak)producten van twee stoffen.
De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 85 maal werden aangetroffen, tegen 62 in 2010.
Getalsmatig leverden verstoorde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron) en afwijkende steroïdprofielen het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (81 maal).
Er is een stijging in het aantal maal dat Cannabinoïden zijn aangetroffen: 8 maal (2011) ten opzichte van 6 maal (2010).
Het aantal maal dat stimulantia zijn aangetroffen is gelijk gebleven : 12 maal in 2011 en 2010.

Aangetroffen stoffen 2010 2011
Totaal 87 113
Anabole middelen 62 85
Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen 0 1
Bèta-2-agonisten 4 3
Anti-oestrogene middelen 0 0
Diuretica / maskerende middelen 2 0
Stimulantia 12 12
Cannabinoïden 6 8
Glucocorticosteroïden 1 3
Bètablokkers 0 1

Van aangetroffen stoffen naar aangiften

De 113 aangetroffen stoffen bevonden zich in 110 urinemonsters. Deze 110 urinemonsters waarin één of meer dopinggeduide stoffen werden aangetroffen, leidden tot 23 aangiften wegens overtreding van het dopingreglement. In 87 gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement, en wel om de volgende redenen:

 • vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E-ratio’s of een afwijkend steroïdprofiel) leidde in 81 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was;
 • in 3 gevallen was een medische dispensatie aanwezig.
 • in 2 gevallen was het resultaat het gevolg van het gebruik van (een toegestaan) anticonceptiemiddel.
 • in 1 geval was er een stof met een concentratie onder de maximale toegestane waarde gerapporteerd.

In de 23 urinemonsters die tot een aangifte ten gevolge van stoffen leidden werden 26 stoffen aangetroffen. De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Stimulantia (9) en Cannabinoïden (8).

Stoffen die tot aangifte leidden 2010 2011  
Totaal 26 26  
Anabole middelen 9 2  
Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen 0 1 ¹
Bèta-2-agonisten 1 3  
Anti-oestrogene middelen 0 0  
Diuretica / maskerende middelen 0 0  
Stimulantia 10 9  
Narcotica 0 0  
Cannabinoïden 6 8  
Glucocorticosteroïden 0 2  
Bètablokkers 0 1  

¹ Dit betrof een bevinding op EPO

Aantal aangiften

23 maal werd aangifte gedaan van de aanwezigheid van (een) verboden stof(fen). Bovendien werden er in 4 gevallen aangifte gedaan van een weigering / (poging tot) gebrekkige medewerking en in 1 geval werd er aangifte gedaan van 3 whereabouts-fouten in een periode van 18 maanden.
In totaal zijn 28 aangiften gedaan tegen 28 verschillende sporters (23 mannen, 5 vrouwen) heeft geleid. 

Aangiften 2010 2011
Totaal aantal aangiften 23 28
Verboden stoffen 21 23
Weigeringen 0 4
(Poging tot) manipulatie 1 0
Opleggen van teamconsequenties 1 0
3 whereabouts-fouten in 18 maanden 0 1

 

In vier van deze 28 gevallen betrof het niet een resultaat van een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole, maar betrof het een in Vlaanderen uitgevoerde controle waarvan het resultaatmanagement door de Dienst Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van de Vlaamse Overheid werd overgedragen aan de Dopingautoriteit omdat de gecontroleerde sporters Nederlandse staatsburgers waren en/of zij geen lid waren van een Vlaamse sportbond maar daarentegen wel van een Nederlandse bond.

De verdeling van de aangiften over de sporten

Het hoogste aantal aangiften (4) werd gedaan bij de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
In totaal zijn deze 28 aangiften verspreid over 21 sporten (2010: 23 aangiften verspreid over 13 sporten).

Aangiften van dopingovertredingen per sport 2010 2011  
Totaal 23 28  
Atletiek 0 1
 
Basketball 2 0  
Biljart 1 0  
Boksen 1 0  
Cricket 0 1  
Dansen 0 1 *
Drakenbootvaren 1 0
 
Golf 0 1  
Handbal 0 1  
Handboogschieten 1 1  
Hockey 0 2 **
Honkbal en softbal 1 2  
IJshockey 2 1  
Judo 0 1  
Kanovaren 0 1  
Klim- en bergsport 0 1 *
Korfbal 0 1  
Krachtsport 4 2
 
Motorsport 3 1  
Roeien 0 1  
Rollersports en bandy 1 0  
Rugby 4 2 **
Squash 0 1
 
Triathlon 0 1 *
Voetbal 1 0
 
Wielrennen 1 4  
Zwemmen 0 1  
* = na aangifte is in deze gevallen alsnog een medische dispensatie verstrekt
** = in één van deze twee gevallen is na aangifte alsnog een medische dispensatie verstrekt
Dopingcontroles en bevindingen 2011