Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport

Disclaimer

U moet akkoord gaan met de voorwaarden voordat u de NZVT database kunt raadplegen!

Gebruik van informatie

De Dopingautoriteit beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over voedingssupplementen te verbeteren. Bij het opzetten van het NZVT heeft de Dopingautoriteit met de NPN en NOC*NSF een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De inhoud van het op deze website gepubliceerde overzicht van geteste product-batch combinaties is niet afkomstig van de Dopingautoriteit. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. De informatie is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. De product-batch combinaties worden gecontroleerd op meerdere dopinggeduide stoffen, die ten tijde van de controle verboden zijn volgens de op dat moment geldende WADA-dopinglijst. De informatie die voortkomt uit het NZVT is geen advies van de Dopingautoriteit. Voor specifieke adviezen dien je steeds de daarvoor geëigende deskundige(n) te raadplegen.

De Dopingautoriteit kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van eventueel op deze website vermelde, dan wel daaraan gelinkte, sites van derden. De Dopingautoriteit website biedt toegang tot telefoonnummers en/of andere gegevens van leveranciers dan wel producenten van voedingssupplementen. De aanwezigheid van deze informatie impliceert geen uitspraak aangaande de juistheid van informatie omtrent, dan wel afkomstig van deze leveranciers/producenten. Wanneer je gebruik maakt van de aangeboden informatie, producten of diensten verstrekt door derden, dan doe je dit voor eigen rekening en risico.

Van toepassing zijnde bepalingen

Op het gebruik van deze website en de daarop genoemde product-batch combinaties, zijn de bepalingen van toepassing die deel uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Dopingautoriteit, de NPN en NOC*NSF. Daarin is ondermeer het volgende bepaald:

  • 'NPN is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en onderhoud van het Zekerheidssysteem';
  • 'De Dopingautoriteit is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en uitvoeren van het Informatie- en Communicatiesysteem middels hun website'; en
  • 'Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de schade die het gevolg is van de uitvoering van die onderdelen van het NZVT waarvoor de betreffende partij conform deze overeenkomst geen verantwoording draagt, tenzij deze aanspraken een direct gevolg zijn van een toerekenbaar handelen en/of nalaten van die partij.'

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Dopingautoriteit is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, dan wel eventuele transacties die daaruit volgen tussen aanbieder en aanvrager, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De Dopingautoriteit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst, behoudens de aanwezigheid van opzet of grove schuld. In gelijke zin aanvaardt de Dopingautoriteit geen aansprakelijkheid voor type- en zetfouten. De Dopingautoriteit heeft geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van de informatie, die rechtstreeks afkomstig is van NPN en zonder enige aanpassing of bewerking op de site wordt geplaatst. De Dopingautoriteit verwerpt bepaalde impliciete en uitdrukkelijke garanties. Ondanks het feit dat middels het NZVT gestreefd wordt naar het bieden van de grootst mogelijke zekerheid en de informatie afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan niet worden gewaarborgd dat een op deze website vermelde product-batch combinatie terecht is goedgekeurd en dat gebruik van een daarvan deel uitmakend voedingssupplement niet zou kunnen leiden tot een positieve dopingcontroleuitslag.

Beschikbaarheid

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd, die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de server.