Informatie voor de media

De Dopingautoriteit krijgt regelmatig mediaverzoeken binnen. Wij doen ons best om deze verzoeken snel en volledig te beantwoorden. Daarnaast maken we verschillende zaken proactief bekend. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.   

Woordvoerder

Heeft u een mediaverzoek? Dan kunt u contact opnemen met onze woordvoerder Vincent Egbers, tevens voorzitter van de Dopingautoriteit.
Telefoon: 010 – 201 01 54 
E-mail: v.egbers@dopingautoriteit.nl

Openbare documenten

De Dopingautoriteit is sinds de inwerkingtreding van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) op 1 januari 2019 zelfstandig bestuursorgaan (zbo). We voeren onze publiekrechtelijke taken, binnen de geldende wettelijke en reglementaire kaders, met de grootst mogelijke transparantie uit. Zo publiceren we bijvoorbeeld jaarlijks een jaarverslag, met daarin o.a. de aantallen uitgevoerde dopingcontroles per sport, en een overzicht van de geconstateerde overtredingen. Daarnaast zijn de vergaderstukken van de Raad van Advies en de agenda en besluitenlijst van de Bestuurstafel terug te vinden op onze website. Ook juridische documenten zoals ons Bestuursreglement en verschillende beheerregelingen zijn openbaar.

Jaarverslagen

Raad van Advies

Bestuurstafel

Commentaren op de dopinglijst

Juridische documenten

WADA

Ook WADA publiceert jaarlijks documenten die de media van waardevolle informatie kunnen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de statistieken met betrekking tot de testresultaten van de WADA-geaccrediteerde laboratoria, en de uitkomsten van alle dopingcontroles. Deze statistieken kunt u hier vinden.

Woo-verzoek

In het kader van het publiekrechtelijke belang van een goede en democratische bestuursvoering is het op grond van de Wet open overheid (Woo) mogelijk bij het zbo Dopingautoriteit Woo-verzoeken in te dienen. De Woo is per 1 mei 2022 in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het indienen van een Woo-verzoek kan zowel via e-mail als schriftelijk.

E-mail: a.vanderhoeff@dopingautoriteit.nl (Woo-verzoek in onderwerp vermelden)

Schriftelijk:      
Dopingautoriteit
Postbus 5000
2900 EA Capelle aan den IJssel
Onder vermelding van ‘Woo-verzoek’

Heeft u vragen over Woo-verzoeken? Dan kunt u contact opnemen met onze Woo-coördinator van de afdeling Juridische Zaken, mr. Arthur van der Hoeff.
Telefoon: 010 – 201 01 50
E-mail: a.vanderhoeff@dopingautoriteit.nl

Nadat een Woo-verzoek is ontvangen, zullen we per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. We zullen elk Woo-verzoek binnen twee werkdagen na ontvangst op de website plaatsen. Ons antwoord op elk Woo-verzoek wordt gelijktijdig met de toezending aan de aanvrager via deze website openbaar gemaakt.

Woo-verzoeken

Vertrouwelijkheid in publicaties 

De vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie is een belangrijk en gevoelig onderwerp, in onderstaand bericht wordt het beleid van Dopingautoriteit op dit vlak nader uitgelegd. 

Namen noemen in dopingzaken