Derde fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage

17 mei 2013

Het proces van de herziening van de World Anti-Doping Code is gaande. De eerste twee schriftelijke bijdragen zijn vorige jaar al op de website verschenen. Bij deze publiceert de Dopingautoriteit ook de derde en laatste bijdrage op de conceptversie van de Code. Deze bijdrage is in februari van dit jaar aan WADA verstuurd.

Het proces van de herziening van de Code kent drie consultatierondes en loopt van 1 december 2011 tot november 2013. Alle stakeholders van WADA krijgen elke ronde de gelegenheid hun standpunten en/of ideeën in te brengen. Voor Nederland zijn dat het Ministerie van VWS, NOC*NSF (met een aparte positie voor de Atletencommissie) en de Dopingautoriteit. Zij hebben afgesproken tijdens het hele herzieningsproces ernaar te streven om met één standpunt namens Nederland te komen.

Eerdere bijdragen

In maart 2012 diende Nederland de eerste bijdrage in bij WADA, waarbij de wenselijkheid van meer flexibiliteit en proportionaliteit in de Code centraal stond. In de tweede bijdrage - van oktober 2012 - stelde Nederland zich op het standpunt dat bij het opstellen van de dopinglijst het criterium van de prestatiebevordering altijd gehanteerd dient te worden. Dat moet leiden tot een kortere maar robuustere dopinglijst. Enkele andere onderwerpen waarover Nederland een standpunt innam zijn de mogelijke afschaffing van het B-monster, en de zogenoemde Olympic Ban. 

Derde bijdrage

Voor de derde bijdrage - in februari 2013 - is het standpunt herhaald, dat bij het opstellen van de dopinglijst het criterium van de prestatiebevordering altijd gehanteerd dient te worden. Verder is er veel aandacht voor het verscherpen van het onderscheid tussen de goedwillende sporters en de echte valsspelers, welke bewust via doping de prestatie proberen te verbeteren. In totaal wordt in de Nederlandse bijdrage op 12 punten uit de concept Code specifiek ingegaan.

De volledig reactie namens Nederland is hier te vinden.

Zie ook:

Derde fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage