Dopingcontroles en bevindingen 2017

23 februari 2018

In 2017 heeft de Dopingautoriteit 3.008 dopingcontroles uitgevoerd. De Dopingautoriteit verzorgde de afhandeling van de resultaten van een groot deel van deze controles. Hieruit concludeerde de Dopingautoriteit dat er in 19 gevallen sprake was van een dopingovertreding ('positieve monsters'). Daarnaast werden 4 andere (niet-analytische) overtredingen vastgesteld. Deze 23 overtredingen samen leidden tot 16 aangiften en in 5 gevallen accepteerde de betrokkende een sanctievoorstel. Eén dossier werd gesloten omdat er voor de bevinding een medische verklaring was en in 1 geval werd het dossier gesloten wegens procedurefouten.

Samenvatting

In 2017 heeft de Dopingautoriteit 3.008 dopingcontroles uitgevoerd. Voor de afhandeling van deze dopingcontroles geldt het volgende:

 • De Dopingautoriteit verzorgde de afhandeling van de resultaten van de 2.408 controles die onderdeel vormden van het Nationaal Controle Programma, inclusief eventueel noodzakelijke tuchtrechtelijke stappen. Het betrof 2.115 urinecontroles en 293 bloedcontroles. Daarnaast werd ook een deel afgehandeld van de resultaten van controles die voor derden werden uitgevoerd.
 • In 68 van de gevallen waarvan het resultaat door de Dopingautoriteit werd afgehandeld, werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen (inclusief atypische bevindingen).
 • In 19 gevallen van deze concludeerde de Dopingautoriteit dat er sprake was van een dopingovertreding (aanwezigheid van een verboden stof). Daarnaast werden 4 andere overtredingen vastgesteld, wat het totale aantal vastgestelde dopingovertredingen op 23 brengt.
 • In 15 gevallen leidde dit alles tot aangifte van een dopingovertreding bij een Nederlandse sportbond, in 1 geval werd de tuchtrechtelijke afhandeling door een buitenlandse NADO verzorgd, in 1 geval kon het dossier worden gesloten omdat er een medische verklaring was voor de bevinding, in 1 geval werd het dossier gesloten wegens procedurefouten, en in 5 gevallen accepteerde de betrokkene een sanctievoorstel, waardoor een tuchtprocedure niet nodig was.
 • De middelen die tot de meeste overtredingen leidden waren anabole middelen (5 tuchtzaken, 1 geaccepteerd sanctievoorstel, 1 dossier gesloten wegens procedurefouten).
 • De meeste overtredingen werden vastgesteld in de krachtsporten (4) en het Honkbal (4).

Aantallen controles

Het aantal in 2017 uitgevoerde dopingcontroles (3.008) is 7,9% hoger dan het uitgevoerde aantal in 2016 (2.788).

Van het totale aantal controles waren 2.408 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd 55% buiten, en 45% binnen wedstrijdverband uitgevoerd. In 50% van deze controles werd ook op EPO geanalyseerd (2016: 47%).

De overige 600 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, evenementorganisatoren en Nederlandse sportbonden. Dit is een daling van 17,5% ten opzichte van 2016, toen het 727 controles betrof.


2014

2015

2016

2017

Totaal aantal controles
2.483
2.416
2.788
3.008
Nationaal Controle Programma
1.764
1.737
2.061
2.408
Overige controles
719
679
727
600

 

 

 

 

 

Missed tests / Filing failures / Onsuccesvolle pogingen

In 2017 zijn in totaal 46 definitieve whereabouts-fouten (Missed tests en Filing failures) geregistreerd (2016: 29). Dit is een stijging van 59%. In 2017 is aan 3 sporters een tweede whereabouts-fout opgelegd binnen 12 maanden. In geen enkel geval is een whereabouts-fout voor een derde maal binnen 12 maanden bij eenzelfde sporter geconstateerd.

In 2017 heeft in 42 gevallen (2016: 93) een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden, anders dan wegens een Missed test binnen het One Hour Timeslot. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle (bij controles zonder whereabouts informatie), het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv.wegens een blessure).

Aangetroffen dopinggeduide stoffen

In 68 gevallen (2016: 86) werden 92 afwijkingen gerapporteerd, inclusief afwijkende T/E-ratio’s en de atypische steroïdprofielen: een aantal monsters bevatte 2 of meer (afbraakproducten van) verboden stoffen.

De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 61 maal werden aangetroffen, tegen 79 in 2016. Getalsmatig leverden verhoogde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron ratio groter dan 4) met 30 constateringen verreweg het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (50 in 2016). De aanmerkelijke daling van 50 naar 30 wordt vooral verklaard door de ingebruikname van ADAMS in 2017, en het daardoor beschikbaar komen van longitudinale informatie van sporters. Daarnaast is de invoering van het steroïdenpaspoort een belangrijke factor.

Er is een duidelijke stijging in het aantal maal dat stimulantia zijn aangetroffen: 19 maal (2017) ten opzichte van 9 maal (2016). Het aantal gevallen waarin hormoon- en metabole modulatoren werden aangetroffen daalde van 7 (2016) naar 1 (2017). Ook het aantal maal dat diuretica/maskerende middelen werden aangetroffen daalde (van 5 in 2016 naar 2 in 2017). Het aantal monsters waarin cannabinoïden werden aangetroffen steeg daarentegen (van 1 in 2016 naar 4 in 2017).

 

2016

2017

Totaal 110 92
Anabole middelen 79 61
   (T/E-ratio >4) (50) (30)
   (atypische steroïdprofiel) (11) (10)
   (aangetroffen verboden stoffen) (18) (21)
Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen en mimetica 2 1
Bèta-2 agonisten 0 1
Hormoon- en metabole modulatoren 7 1
Diuretica en maskerende middelen 5 2
Stimulantia 9 19
Narcotica 0 0
Cannabinoïden 1 4
Glucocorticoïden 6 2
Bètablokkers 1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van aangetroffen stoffen naar overtredingen

De 92 aangetroffen afwijkingen bevonden zich in 68 urinemonsters.

In 49 van de 68 dossiers waarin één of meer afwijkingen werden aangetoond, werd vastgesteld dat er géén reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement, en wel om de volgende redenen:

 • Vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoordeT/E ratio’s of een afwijkend steroïdprofiel) leidde in 41 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was.
 • In 5 gevallen was een medische dispensatie aanwezig.
 • In 3 gevallen werd de medische dispensatie achteraf - maar nog voor de aangifte bij de bond - verstrekt.

In 19 van deze 68 gevallen (‘positieve monsters’) werd geconcludeerd dat er wel sprake was van een overtreding van het dopingreglement. De stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste dopingovertredingen leidden waren de Anabole middelen.

Afhandeling van dopingovertredingen

Naast deze 19 laboratoriumbevindingen die tot de conclusie leidden dat er sprake was van een dopingovertreding, waren er nog eens 4 andere bevindingen genoteerd die tot de conclusie leidden dat er sprake was van een dopingovertreding. Het betrof 3x (poging tot) gebrekkige medewerking, en 1x (poging tot) manipulatie die door het dopinglaboratorium werd vastgesteld. In 2017 werden in totaal dus 23 dopingovertredingen geheel of gedeeltelijk door de Dopingautoriteit afgehandeld.

 • In 5 gevallen accepteerde de betrokkene een sanctieaanbod en kon de een aangifte achterwege blijven.
 • In 15 gevallen deed de Dopingautoriteit aangifte van de aanwezigheid van een of meer verbonden stoffen bij de betreffende Nederlandse sportbond.
 • In 1 geval deed de Dopingautoriteit aangifte bij een buitenlandse NADO, omdat het een buitenlandse sporter betrof.
 • In 1 geval is het dossier gesloten omdat bewijs gevonden werd dat de bevinding het gevolg was van een medisch aandoening.
 • In 1 geval heeft de Dopingautoriteit een lopende zaak ingetrokken ten gevolge van vastgestelde procedurefouten (bij een andere anti-dopingorganisatie).

De 23 dopingovertredingen werden begaan door 22 verschillende sporters (19 mannen, 3 vrouwen).

 

2016

2017

Totaal aantal vastgestelde overtredingen 20 23
Verboden stof 18 19
Overige overtredingen 2 4

 

 

 

 

 

De verdeling van de belastende bevindingen over de sporten

Het hoogste aantal overtredingen werd in 2017 vastgesteld in de krachtsporten (4) en in honkbal (eveneens 4).

In totaal zijn de 23 belastende dossiers verspreid over 12 sporten (2016: 20 belastende dossiers verspreid over 12 sporten).

 

2016

2017

Totaal 20 23
Atletiek 31 22
Basketbal 23 0
Biljart 14 0
Boksen 0 15
Bowlen 1 16
Cricket 0 1
Darts 1 17
Gehandicaptensport 0 18
Honkbal 1 49
IJshockey 210 0
Korfbal 1 0
Krachtsport (powerliften en bodybuilden) 411 4
Motorsport 0 212
Rugby 0 1
Schaatsen 1 0
Vechtsport 0 3
Wielrennen 2 213
Zwemmen (waterpolo) 114 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De tuchtrechtelijke afhandeling van één van deze dossiers is verzorgd door de internationale federatie en het tweede dossier is afgehandeld door een buitenlandse NADO; in het derde dossier heeft betrokkene een sanctievoorstel geaccepteerd.
 2. Eén van deze dossiers werd teruggetrokken omdat er een medische verklaring was voor de bevinding; in het tweede dossier heeft betrokkene een sanctievoorstel (geen schuld of nalatigheid) geaccepteerd.
 3. In één van beide dossiers werd na aangifte alsnog een medische dispensatie verstrekt.
 4. Na aangifte werd alsnog een medische dispensatie verstrekt.
 5. Sanctievoorstel geaccepteerd.
 6. Na aangifte werd alsnog medische dispensatie verstrekt.
 7. Sanctievoorstel geaccepteerd.
 8. Dossier teruggetrokken in verband met procedurefouten bij een andere anti-dopingorganisatie.
 9. In één van deze dossiers werd een sanctievoorstel geaccepteerd.
 10. De tuchtrechtelijke afhandeling van één van beide dossiers werd verzorgd door een buitenlandse NADO; het andere dossier is in behandeling bij de internationale federatie.
 11. De tuchtrechtelijke afhandeling van het dossier betreffende bodybuilden is verzorgd door een buitenlandse NADO.
 12. Eén van beide dossiers is voor tuchtrechtelijke afhandeling overgedragen aan buitenlandse NADO.
 13. In één van beide dossiers werd een sanctievoorstel geaccepteerd.
 14. Sanctievoorstel geaccepteerd.

Dopingcontroles en bevindingen 2017