Dopingcontroles en bevindingen 2015

19 februari 2016

In 2015 heeft de Dopingautoriteit 2.416 dopingcontroles uitgevoerd. De Dopingautoriteit verzorgde de afhandeling van de resultaten, inclusief eventueel noodzakelijke tuchtrechtelijke stappen, van 1.938 van deze controles. Het betrof 1.863 urinecontroles en 75 bloedcontroles. Van de overige controles werd het resultaat niet door de Dopingautoriteit maar door de opdrachtgever (meestal een Internationale Federatie) verzorgd.

  • In 129 van de gevallen waarvan het resultaat door de Dopingautoriteit werd afgehandeld, werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen (inclusief atypische bevindingen).
  • In 13 gevallen leidde dit tot aangifte van een dopingovertreding, terwijl 1 geval bij het opstellen van dit bericht nog in behandeling was. 
  • Daarnaast werd in 3 gevallen aangifte gedaan van (poging tot) gebrekkige medewerking, en werd in 1 zaak betreffende een (poging tot) gebrekkige medewerking het dossier door de Dopingautoriteit gesloten. 
  • In 1 geval kon geen vervolging worden ingesteld omdat de betrokken sporter geen lid was van een (Nederlandse) sportbond. 
  • De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren stimulantia (5), en anabole middelen (4). 
  • De meeste tuchtzaken werden aangebracht in het powerliften (3). 

Aantallen controles

Het aantal in 2015 uitgevoerde dopingcontroles (2.416) is 3% lager dan het uitgevoerde aantal in 2014 (2.483). Van het totale aantal controles waren 1.737 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd 46,8% buiten, en 53,2% binnen wedstrijdverband uitgevoerd. In 34% van deze controles werd ook op EPO geanalyseerd (2014: 41%).
De overige 679 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, evenementorganisatoren en Nederlandse sportbonden.

 

    2012

    2013

    2014

2015

Totaal aantal controles 2.544
2.490
2.483
 2.416
Nationaal Controle Programma 
1.810
1.910
1.764
1.737
Overige controles
734
580
719
679

 

Onsuccesvolle pogingen / Missed tests / Filing failures

In 2015 heeft in 166 gevallen (2014: 83) een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle (bij controles zonder whereabouts informatie), het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).

In 2015 zijn in totaal 20 definitieve whereabouts-fouten (Missed tests en Filing failures) geregistreerd (2014: 34). Vier whereabouts-fouten zijn nog in procedure. In geen enkel geval is een whereabouts-fout voor een derde maal binnen 12 maanden bij eenzelfde sporter geconstateerd.

Aangetroffen dopinggeduide stoffen

Het resultaat van 1.938 monsters (van het totaal aantal van 2.416 afgenomen monsters) werd door de Dopingautoriteit verwerkt. In 129 gevallen werden 143 afwijkingen gerapporteerd: een aantal monsters bevatte 2 of meer (afbraakproducten van) verboden stoffen.

De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 112 maal werden aangetroffen, tegen 121 in 2014. Getalsmatig leverden verhoogde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron ratio groter dan 4) met 103 constateringen verreweg het belangrijkste aandeel binnen deze categorie.

Er is een stijging in het aantal maal dat stimulantia zijn aangetroffen: 13 maal (2015) ten opzichte van 5 maal (2014). Ook het aantal gevallen waarin diuretica/maskerende middelen werden aangetroffen steeg aanmerkelijk (van 1 in 2014 naar 8 in 2015).

Aangetroffen stoffen

  2014  

  2015  

Totaal
135
143
Anabole middelen
121
112
    T/E-ratio >4
112
103
    Atypische steroïdprofiel
 3 
4
    Aangetroffen verboden stoffen

5
Peptidehormonen, groeifactoren en verwante stoffen
0
0
Beta-2 agonisten 0 1
Narcotica 1 0
Hormoon- en metabole modulatoren 2 1
Diuretica / maskerende middelen 1 8
Stimulantia 5 13
Cannabinoïden 1 2
Glucocorticosteroïden 4 4
Bètablokkers 0 2

Van aangetroffen stoffen naar aangiften

De 143 aangetroffen afwijkingen bevonden zich in 129 urinemonsters.

In 114 van deze 129 dossiers werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement, en wel om de volgende redenen:

  • Vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E ratio’s of een afwijkend steroïdprofiel) leidde in 107 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was; 
  • In 5 gevallen was een medische dispensatie aanwezig; 
  • In 1 geval werd de medische dispensatie achteraf - maar nog voor de aangifte bij de bond - verstrekt.
  • In 1 geval was het resultaat in overeenstemming met een toegestane toedieningswijze. 

In 15 van deze 129 dossiers (‘positieve monsters’) werden 19 stoffen aangetroffen die een overtreding van het dopingreglement vormden. De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste dopingovertredingen leidden waren Stimulantia (5) en Anabole middelen (4).

Stoffen die tot aangifte leidden

  2014  

  2015  

Totaal 11 19
Anabole middelen 6
4
Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen 0
0
Narcotica 0 0
Hormoon- en metabole modulatoren 0 0
Beta-2 agonisten 0 1
Diuretica / maskerende middelen 1 3
Stimulantia 2 5
Cannabinoïden 1 2
Glucocorticosteroïden 1 2
Bètablokkers 0 2

Aantal aangiften

De 15 monsters waarin de aanwezigheid van een of meer stoffen een dopingovertreding vormde, leidden tot 13 aangiften van de aanwezigheid van (een) verboden stof(fen), (inclusief zaken waarin het dossier voor tuchtrechtelijke afhandeling werd overgedragen door een andere antidopingorganisatie).

Bovendien werd er in 4 gevallen aangifte gedaan wegens (poging tot) gebrekkige medewerking.

In totaal zijn 17 aangiften gedaan tegen 17 verschillende sporters (12 mannen, 5 vrouwen).

Aangiften

  2014  

  2015  

Totaal aantal aangiften 10 17
Verboden stoffen 9 13
Overige overtredingen 1 4

 

In 2 gevallen werd (nog) geen aangifte gedaan: in 1 geval werd achteraf vastgesteld dat de betrokken sporter niet was aangesloten bij een (Nederlandse) sportbond, zodat er geen vervolging mogelijk was, en 1 dossier is nog in behandeling bij de Dopingautoriteit op het moment van schrijven van dit bericht.

De verdeling van de aangiften over de sporten

Het hoogste aantal overtredingen (3) werd in 2015 vastgesteld bij de KNKF (Krachtsportfederatie, het betrof driemaal het Powerliften).

In totaal zijn de 19 belastende dossiers verspreid over 13 sporten (2014: 10 belastende dossiers verspreid over 6 sporten).

Aangiften van dopingovertredingen per sport

  2014  

  2015  

Totaal 10 19
Atletiek 41 12
Autosport 13 14
Biljart 0 2
Boksen 1 1
Crossfit 1 0
JiuJitsu 0 15
Judo 0 16
Kickboksen 0 17
Krachtsport (Powerliften) 2 3
Oosterse gevechtskunsten 0 18
Rollersports 19 0
Rugby 0 210
Skiën 0 1
Voetbal 0 2
Wielrennen 0 211
1 Één van deze vier gevallen is overgedragen aan de internationale federatie; twee van deze vier gevallen betroffen dezelfde persoon
2 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
3 Na aangifte is in deze zaken alsnog een medische dispensatie verleend
4 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
5 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door de internationale federatie
6 Dossier gesloten door Dopingautoriteit
7 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
8 Sporter was geen lid van (Nederlandse) sportbond ; dossier gesloten door Dopingautoriteit
9 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
10 Één van deze twee gevallen is nog in behandeling bij de Dopingautoriteit
11 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO

 

1 Één van deze vier gevallen is overgedragen aan de internationale federatie; twee van deze vier gevallen betroffen dezelfde persoon
2 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
3
Na aangifte is in deze zaken alsnog een medische dispensatie verleend
4 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
5 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door de internationale federatie
6 Dossier gesloten door Dopingautoriteit
7 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
8 Sporter was geen lid van (Nederlandse) sportbond ; dossier gesloten door Dopingautoriteit
9 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO
10 Één van deze twee gevallen is nog in behandeling bij de Dopingautoriteit
11 De afhandeling van dit dossier is verzorgd door een buitenlandse NADO

 

Dopingcontroles en bevindingen 2015