Wijzigingen medische dispensaties in 2009

18 december 2008

Per 1 januari 2009 verandert er behoorlijk wat op het gebied van de dispensaties. Op die datum namelijk wordt de nieuwe International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) van WADA van kracht. Deze nieuwe standaard heeft nogal wat consequenties voor Nederlandse sporters en sporters in Nederland.

In dit artikel komen de volgende zaken achtereenvolgens aan
·         Verschillende regels voor verschillende groepen sporters;
·         Nieuwe regels voor sommige anti-astma medicijnen (Bèta-2 agonisten);
·         Nieuwe regels voor glucocorticosteroïden en
·         Dingen die bij het oude blijven.

Verschillende regels voor verschillende groepen sporters
Er kan op basis van de nieuwe Standard in Nederland onderscheid worden gemaakt in drie groepen:
1)      Sporters die in de Internationale Testing Pool zitten;
2)      Sporters die in de Nationale Testing Pool zitten en
3)      De overige sporters.

Ad 1.
Voor de eerste groep zijn de regels betrekkelijk simpel. Het gaat hier om sporters die door hun Internationale Federatie (IF) tot de absolute top worden gerekend. Normaliter worden zij daar ook door de IF van op de hoogte gesteld en zullen zij bijvoorbeeld ook whereabouts moeten aanleveren bij de IF. Voor hen geldt dat zij bij hun Internationale Federatie dispensatie moeten aanvragen. Indien de IF niet beschikt over een eigen dispensatiesysteem, dan moeten zij nationaal aanvragen.

Ad 2.
De tweede groep bestaat uit sporters die niet tot de eerste categorie behoren, maar die wel in Nederland in de Nationale Testing Pool zitten. Ook zij zijn hiervan op de hoogte: zij hebben een brief van de Dopingautoriteit gehad dat ze tot die groep behoren en hebben tevens een whereaboutsverplichting. Voor hen geldt dat ze voor gebruik dispensatie moeten aanvragen. Dat kan via de procedure op www.dopingautoriteit.nl/gds. Overigens is het in de meeste gevallen zo, dat als zij nationale dispensatie hebben en vervolgens bij de IF in de Testing Pool terecht komen, ze alsnog internationaal dispensatie moeten aanvragen.

Ad 3.
Voor de derde groep is de situatie iets ingewikkelder.
Als ze in internationale wedstrijden uitkomen, dan moeten die sporters eerst kijken of die internationale wedstrijd (kan ook in Nederland zijn!) door de Internationale Federatie (IF) is erkend als International Event. Als dat zo is, dan moeten ze internationaal bij de IF hun dispensatieverzoek indienen (let wel: dit verzoek moet minimaal 21 dagen voor een International Event worden ingediend).

Is dat niet het geval dan kunnen ze vooraf hun verzoek nationaal indienen. De sporter kan er ook voor kiezen pas dispensatie aan te vragen nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole. Echter, in dat geval bestaat er natuurlijk altijd het risico dat een verzoek wordt afgewezen.

Indien een sporter niet uitkomt in internationaal verband en niet tot de Nationale Testing Pool behoort, dan kan hij of zij eventueel dispensatie aanvragen bij de Dopingautoriteit. Dit is echter niet verplicht. Ook hier kan de sporter ervoor kiezen pas dispensatie aan te vragen nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole met het risico dat een verzoek kan worden afgewezen.


Nieuwe regels voor (sommige) anti-astma medicijnen
Vanaf 1 januari 2009 vervalt het onderscheid tussen de standaard procedure (TUE) en de verkorte procedure (ATUE). Vanaf die datum is alles “lang”. Dat houdt in dat alle aanvragen langs een medische commissie (GDS-commissie) moeten en dat voor alle aanvragen uitgebreide aanvullende medische informatie moet worden aangeleverd.
Deze verandering heeft vooral gevolgen voor sporters met ‘astma’, ‘inspanningsastma’ en vergelijkbare aandoeningen, die medicijnen gebruiken waar bèta-2 agonisten in zitten, zoals bijvoorbeeld: Airomir (salbutamol), Bricanyl (terbutaline), Foradil (formoterol), Formoterol (formoterol), Oxis (formoterol), Salbutamol (salbutamol), Serevent (salmeterol), Ventolin (salbutamol), maar ook Seretide (salmeterol/fluticason) en Symbicort (formoterol/budesonide).
Bij het gebruik van deze medicijnen moet er bij het dispensatieverzoek aanvullende medische informatie worden overlegd die ten minste de volgende zaken bevat:
·         Persoonlijke gegevens van arts en patiënt;
·         Relevante medische geschiedenis;
·         Relevante resultaten klinisch onderzoek;
·         Resultaten van een recente longfunctietest met (minimaal) FEV1-bepaling, gevolgd door ofwel een verbetering in de longfunctie door gebruik van een Bèta-2 agonist ofwel een verslechtering door een provocatietest.

Na ontvangst van de volledige en ondertekende aanvraag zal een commissie van artsen bepalen of er aan de internationale eisen wordt voldaan. De sporter zal het oordeel na uiterlijk tien werkdagen per post ontvangen.

Nieuwe regels voor glucocorticosteroïden
Voor het gebruik van glucocorticosteroïden wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, hoeft geen dispensatie meer te worden aangevraagd. Een zogenaamde ‘meldingsprocedure’ volstaat. Zie ook www.dopingautoriteit.nl/gds. Verder is de sporter verplicht dit gebruik op het dopingcontroleformulier te vermelden.

In de praktijk zal het meestal gaan om middelen per inhalatie, zoals bijvoorbeeld Qvar (beclometason), Pulmicort (budesonide), Alvesco (ciclesonide) en Flixotide (fluticason) of bijvoorbeeld lokale injecties met Celestone (betamethason), Depo-Medrol (methylprednisolon) en Kenacort (triamcinolon).
Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen dispensatie of melding nodig. Dit verandert dus niet.
Alle ander toepassingen blijven verboden. Daarvoor kan echter wel een dispensatie worden aangevraagd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld oraal gebruik van Entocort (budesonide) en Prednison (prednison).

Dingen die bij het oude blijven
Voor het overige blijft het bij het oude. Sporters die bepaalde medicijnen gebruiken om medische redenen die op de dopinglijst staan, kunnen daarvoor dispensatie aanvragen bij de GDS-commissie. Een aanvraag dient wel grondig onderbouwd te zijn, met recente medische informatie, brieven van artsen en of specialisten, kopieën van het medisch dossier en dergelijke.