Dopingcontroles en bevindingen 2010

17 maart 2011

  • In 2010 heeft de Dopingautoriteit 2.808 dopingcontroles uitgevoerd. In 614 van deze gevallen werden de resultaten niet door de Dopingautoriteit, maar door de opdrachtgever (meestal een Internationale Federatie) verzorgd. De Dopingautoriteit verwerkte het resultaat van de overige 2194 controles.
  • In 81 van deze 2194 urinemonsters werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen (inclusief atypische bevindingen).
  • In 21 gevallen werd op basis van een laboratoriumbevinding aangifte gedaan van een dopingovertreding, In de andere gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement.
  • De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren stimulantia (10), anabole middelen (9) en cannabinoïden (6).
  • Daarnaast werd in 1 geval aangifte gedaan van een (een poging tot) manipulatie en in 1 ander geval werd er aangifte gedaan in verband met het opleggen van een teamsanctie waarmee het totaal aantal aangebrachte tuchtzaken op 23 kwam.
  • De meeste tuchtzaken werden aangebracht in het rugby (4), en de krachtsport (4).
  • In 1 van de 23 gevallen werd het resultaat management overgedragen aan de betreffende Internationale Federatie, en in 1 geval aan de Nationale Anti-Doping Organisatie van het betreffende land.

Aantallen controles

Het aantal uitgevoerde dopingcontroles (2.808) is toegenomen ten opzichte van het uitgevoerde aantal in 2009 (2.636). Van het totale aantal controles waren 2.058 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd 45% buiten, en 55% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 750 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, en Nederlandse sportbonden.

  2007 2008 2009 2010
Totaal aantal controles 2.729 2.667 2.636 2.808
Nationaal Controle Programma 2.267 1.946 2.065 2.058
Overige controles 462 721 571 750

Missed tests

In 256 gevallen (2009: 242) heeft een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle, het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure). In 2010 zijn in totaal 21 Missed tests en 90 Whereabouts failures geconstateerd bij 98 verschillende sporters. Bij 85 sporters betrof het een eerste overtreding en bij 13 een tweede. In geen enkel geval zijn er Missed tests en/of Whereabouts failures voor een derde maal binnen 18 maanden bij eenzelfde sporter geconstateerd. De geconstateerde Missed tests en Whereabouts failures hebben dan ook niet tot het doen van aangifte van een overtreding van het dopingreglement geleid.

Aangetroffen dopinggeduide stoffen

Het resultaat van 2194 urinemonsters (van het totaal aantal van 2.808 afgenomen monsters) werd door de Dopingautoriteit verwerkt. In 81 van deze 2194 monsters werden 87 stoffen gerapporteerd; 3 monsters bevatten afbraakproducten van meer dan één stof.
De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 62 maal werden aangetroffen, tegen 42 in 2009.
Getalsmatig leverden verstoorde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron) en afwijkende steroid profielen het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (53 maal).
Er is een voortgezette daling in het aantal maal dat Cannabinoïden zijn aangetroffen: 6 maal (2010) ten opzichte van 7 maal (2009) en 11 maal (2008).
Er is een aanzienlijke stijging in het aantal maal dat stimulantia zijn aangetroffen: 12 maal (2010) ten opzichte van 6 maal (2009).

Aangetroffen stoffen 2009 2010
Totaal 75 87
Anabole middelen 42 62
Bèta-2-agonisten 15 4
Anti-oestrogene middelen 1 0
Diuretica / maskerende middelen 2 2
Stimulantia 6 12
Cannabinoïden 7 6
Glucocorticosteroïden 1 1
Bètablokkers 1 0

Van aangetroffen stoffen naar aangiften

De 87 aangetroffen stoffen bevonden zich in 81 urinemonsters. Deze 81 urinemonsters waarin een of meer dopinggeduide stoffen werden aangetroffen, leidden tot 21 aangiften wegens overtreding van het dopingreglement. In de andere 60 gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement:

  • vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E-ratio’s of een afwijkend steroid profiel) leidde in 53 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was;
  • in 7 gevallen was een medische dispensatie aanwezig.

In de 21 urinemonsters die tot een aangifte leidden werden 26 stoffen aangetroffen. De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Stimulantia (10), Anabole middelen (9) en Cannabinoïden (6).

Stoffen die een overtreding vormden 2009 2010
Totaal 26 26
Anabole middelen 11 9
Bèta-2-agonisten 2 1
Anti-oestrogene middelen 0 0
Diuretica / maskerende middelen 0 0
Stimulantia 5 10
Narcotica 0 0
Cannabinoïden 7 6
Glucocorticosteroïden 0 0
Bètablokkers 1 0

Aantal aangiften

21 maal werd aangifte gedaan van de aanwezigheid van een verboden stof. Bovendien werd in 1 geval aangifte gedaan van (een poging tot) manipulatie en in 1 ander geval werd er aangifte gedaan in verband met het opleggen van een teamsanctie (n.a.v. manipulatiezaken in 2009 en 2010).
In totaal zijn 23 overtredingen geconstateerd, wat tot aangiften tegen 22 verschillende sporters (21 mannen, 1 vrouw) en 1 team (heren) heeft geleid.

Aangiften 2009 2010
Totaal aantal aangiften 27 23
Verboden stoffen 23 21
Weigeringen 3 0
(Poging tot) manipulatie 1 1
Opleggen van teamconsequenties 0 1

In 1 van deze 23 gevallen werd het resultaat management overgedragen aan de betreffende Internationale Federatie, en in 1 geval aan de Nationale Anti-Doping Organisatie van het betreffende land, omdat de dopingcontrole niet onder Nederlandse regelgeving was uitgevoerd resp. omdat het een buitenlandse sporter betrof.
De overige 21 zaken zijn voor de tuchtrechtelijke afhandeling aangemeld bij de betreffende Nederlandse sportbond. Een zaak (in het IJshockey) is nadien door de Dopingautoriteit ingetrokken omdat er een administratieve inconsistentie was geconstateerd.

De verdeling van de aangiften over de sporten

Het hoogste aantal overtredingen (4) werd gemeld aan de Nederlandse Rugby Bond en de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie.
In totaal zijn deze 23 aangiften verspreid over 13 sporten (2009: 27 aangiften verspreid over 12 sporten).

Aangiften van dopingovertredingen per sport 2009 2010  
Totaal 27 23  
Basketball 9 2 *
Biljart 1 1  
Boksen 0 1  
Cricket 1 0  
Dansen 2 0  
Drakenbootvaren 0 1 **
Handboogschieten 1 1  
Hockey 1 0  
Honkbal en softbal 2 1  
IJshockey 0 2 ***
Krachtsport 6 4  
Motorsport 0 3  
Rollersports en bandy 0 1  
Rugby 0 4  
Schaatsen 1 0  
Taekwondo 1 0  
Turnen 1 0  
Voetbal 0 1  
Wielrennen 0 1  
Zwemmen 1 0  
* = waarvan 1 aangifte bij buitenlandse NADO
** = aangifte bij Internationale Federatie
*** = ingetrokken door Dopingautoriteit
Dopingcontroles en bevindingen 2010