Tweede fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend

5 oktober 2012

Het proces van de herziening van de World Anti-Doping Code (Code) is gaande. Namens Nederland hebben de Dopingautoriteit, VWS, NOC*NSF en de NOC*NSF Atletencommissie een tweede schriftelijke bijdrage ingediend bij het World Anti-Doping Agency (WADA).

Het proces van de herziening van de Code kent drie consultatierondes en loopt van 1 december 2011 tot november 2013. Alle stakeholders van WADA krijgen elke ronde de gelegenheid hun standpunten en/of ideeën in te brengen. Voor Nederland zijn dat het ministerie van VWS, NOC*NSF (met een aparte positie voor de Atletencommissie) en de Dopingautoriteit. Zij hebben afgesproken tijdens het hele herzieningsproces ernaar te streven om met één standpunt namens Nederland te komen.

In maart diende Nederland de eerste bijdrage in bij WADA, waarbij de wenselijkheid van meer flexibiliteit en proportionaliteit in de Code centraal stond. De tweede Nederlandse bijdrage is geschreven aan de hand van het eerste concept van de Herziene Code, dat door WADA is opgesteld.

Nederland stelt zich in deze tweede bijdrage op het standpunt dat bij het opstellen van de dopinglijst het criterium van de prestatiebevordering altijd gehanteerd dient te worden. Dat moet leiden tot een kortere maar robuustere dopinglijst. Enkele andere onderwerpen waarover Nederland een standpunt inneemt zijn de mogelijke afschaffing van het B-monster, en de zogenoemde Olympic Ban. In totaal wordt in de Nederlandse bijdrage op 18 punten uit de concept Code specifiek ingegaan.

De volledig reactie namens Nederland is hier te vinden.

De eerste consultatieronde sluit 10 oktober a.s. WADA zal alle input vervolgens verwerken tot een tweede conceptversie van de herziene Code. Alle stakeholders krijgen daarna opnieuw de gelegenheid om op deze versie te reageren.

Tweede fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend