Dopingcontroles en bevindingen 2013

28 februari 2014

In 2013 heeft de Dopingautoriteit 2.490 dopingcontroles uitgevoerd. De Dopingautoriteit verzorgde de afhandeling van de resultaten, inclusief eventueel noodzakelijke tuchtrechtelijke stappen, van 2.008 van deze controles. Het betrof 1.947 urinecontroles en 61 bloedcontroles. In 111 gevallen werd het resultaat samen met een Internationale Federatie afgehandeld. Van 371 controles werd het resultaat niet  door de Dopingautoriteit maar geheel door de opdrachtgever (meestal een Internationale Federatie) verzorgd.

  • In 89 van de 2.119 monsters waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk door de Dopingautoriteit werd afgehandeld, werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen (inclusief atypische bevindingen). In 14 gevallen leidde dit tot aangifte van een dopingovertreding.
  • Daarnaast werd in 1 geval aangifte gedaan van (poging tot) manipulatie van het dopingcontroleproces.
  • De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren stimulantia (8), en anabole middelen (6)
  • De meeste tuchtzaken werden aangebracht in de krachtsport (7).

Aantallen controles

Het aantal in 2013 uitgevoerde dopingcontroles (2.490) is gedaald ten opzichte van het uitgevoerde aantal in 2012 (2.544), een daling van 2%. Van het totale aantal controles waren 1.910 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma. Van deze controles werd 47% buiten, en 53% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 580 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, evenementorganisatoren en Nederlandse sportbonden.

 

2010

2011

2012

2013

Totaal aantal controles

2.808

2.593

2.544

2.490

Nationaal Controle Programma

2.058

1.965

1.810

1.910

Overige controles

750

628

734

580

 
Onsuccesvolle pogingen / Missed tests / Filing failures
In 2013 heeft in 89 gevallen (2012: 130) een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral afwezigheid op het huisadres op het moment van de controle (bij controles zonder whereabouts informatie), het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).

In 2013 zijn in totaal 60 definitieve whereabouts-fouten (Missed tests en Filing failures) geregistreerd (2012: 87). In geen enkel geval is een whereaboutsfout voor een derde maal binnen 18 maanden bij eenzelfde sporter geconstateerd.

Aangetroffen dopinggeduide stoffen

Het resultaat van 2.119 monsters (van het totaal aantal van 2.490 afgenomen monsters) werd geheel of gedeeltelijk door de Dopingautoriteit verwerkt. In 89 van deze 2.119 monsters werden 94 afwijkingen gerapporteerd; vijf monsters bevatten (afbraak)producten van twee stoffen.

De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 68 maal werden aangetroffen, tegen 50 in 2012. Getalsmatig leverden verhoogde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron ratio groter dan 4, 48 maal) en afwijkende steroïdprofielen (13 maal) het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (totaal 61 maal).

Er is een daling in het aantal maal dat stimulantia zijn aangetroffen: 12 maal (2013) ten opzichte van 15 maal (2012), en in het aantal maal dat diuretica / maskerende middelen werden aangetroffen: 1 maal (2013) ten opzichte van 4 maal (2012).

Het aantal maal dat cannabinoïden zijn aangetroffen is eveneens gedaald: 2 maal in 2013 en 8 maal in 2012.

Aangetroffen stoffen

2012

2013

Totaal

82

94

Anabole middelen

50

68

(T/E-ratio >4)

(37)

(48)

(Atypische steroïdprofiel)

(10)

(13)

(aangetroffen verboden stoffen)

(3)

(7)

Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen

0

3

Narcotica

0

1

Hormoon- en metabole modulatoren

2

1

Diuretica / maskerende middelen

4

1

Stimulantia

15

12

Cannabinoïden

8

2

Glucocorticosteroïden

3

5

Bètablokkers

0

1


Van aangetroffen stoffen naar aangiften
De 94 aangetroffen afwijkingen bevonden zich in 89 urinemonsters. Deze 89 urinemonsters waarin één of meer dopinggeduide stoffen of andere afwijkingen werden aangetroffen, leidden tot 14 aangiften wegens overtreding van het dopingreglement. In 75 gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement, en wel om de volgende redenen:

  • vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E ratio’s of een afwijkend steroïdprofiel) leidde in 64 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was;
  • in 3 gevallen was een medische dispensatie aanwezig.
  • In 3 gevallen werd de medische dispensatie achteraf - maar nog voor de aangifte bij de bond - verstrekt.
  • in 5 gevallen was het resultaat in overeenstemming met een toegestane toedieningswijze.

In de 14 urinemonsters die tot een aangifte ten gevolge van stoffen leidden werden 19 stoffen aangetroffen. De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Stimulantia (8) en Anabole middelen (6).

Stoffen die tot aangifte leidden

2012

2013

Totaal

30

19

Anabole middelen

5

6

Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen

0

1

Narcotica

0

1

Hormoon- en metabole modulatoren

2

0

Diuretica / maskerende middelen

3

1

Stimulantia

13

8

Cannabinoïden

7

2

Glucocorticosteroïden

0

0

Bètablokkers

0

0

 
Aantal aangiften
14 maal werd aangifte gedaan van de aanwezigheid van (een) verboden stof(fen). Bovendien werd er in 1 geval aangifte gedaan van (poging tot) manipulatie van het dopingcontroleproces.

In totaal zijn 15 aangiften gedaan tegen 15 verschillende personen (14 mannen, 1 vrouw). Van de 15 verschillende personen betrof het 14 sporters en 1 maal een lid van het begeleidend personeel.

Aangiften

2012

2013

Totaal aantal aangiften

31

15

Verboden stoffen

26

14

Overige overtredingen

5

1

     

In twee gevallen is er door de geneesmiddelen dispensatie commissie (GDS) alsnog een medische dispensatie verleend voor het gebruik van de geconstateerde stof, waarmee het advies aan de bond is gegeven dat de grond voor vervolging in de zaak volgens de Dopingautoriteit is komen te vervallen. In beide gevallen is de vervolging daarop gestaakt. 

De verdeling van de aangiften over de sporten

Het hoogste aantal aangiften (7) werd ook in 2013 gedaan bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie.
In totaal zijn deze 15 aangiften verspreid over 8 sporten (2012: 31 aangiften verspreid over 15 sporten).

Aangiften van dopingovertredingen per sport

2012

 

2013

 

Totaal

31

 

15

 

Atletiek

1*

 

1***

 

Basketball

1

 

0

 

Biljart

2**

 

0

 

Cricket

0

 

1

 

Handboogschieten

0

 

1*

 

Hockey

2**

 

0

 

IJshockey

1

 

2

 

Judo

1

 

0

 

Krachtsport

9

 

7

 

Rugby

2

 

1

 

Schieten

1*

 

1*

 

Tennis

1***

 

0

 

Volleybal

2**

 

0

 

Waterski en wakeboard

2

 

0

 

Watersport

1*

 

0

 

Wielrennen

4

 

1

 

Zwemmen

1*

 

0

 

       

 

*      =    na aangifte is in deze zaken alsnog een medische dispensatie verleend

**    =   in één van deze twee gevallen is na aangifte alsnog een medische dispensatie verstrekt

***  =   het resultaatmanagement is overgedragen aan de Internationale Federatie

 

 

 

 

 

Dopingcontroles en bevindingen 2013