Dopingovertredingen

Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement”. Hierbij gaat het niet alleen om het gebruik van doping, maar om veel meer. In totaal zijn er 11 verschillende overtredingen: 

Het dopingreglement geldt in Nederland voor alle leden van de topsportbonden. Het Nationaal dopingreglement met de officiële bepalingen is hier te vinden.

Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)

Wordt er in je urine- of bloedmonster een verboden stof en/of methode gevonden? Dan bega je een dopingovertreding. Dit geldt ook als het gaat om afbraakproducten of markers van een verboden stof en/of methoden. Voor sommige stoffen (bijvoorbeeld salbutamol) geldt een grenswaarde. Je begaat pas een dopingovertreding als er in je monster een hogere waarde wordt gevonden dan deze grenswaarde. Je begaat geen dopingovertreding als je een geldige dispensatie hebt voor de gevonden stof of methode.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van verboden stoffen en/of methoden in je lichaam. Ook het onbewust binnenkrijgen van doping is een dopingovertreding. Bekijk hier hoe je onbewuste dopingovertredingen kunt voorkomen.

(Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)

Je mag geen verboden stoffen en/of methoden gebruiken. Hiermee bedoelen we: het gebruiken, aanbrengen, innemen, injecteren, aanwenden of op wat voor manier dan ook tot je nemen van een verboden stof en/of methode. Ook een poging tot gebruik is verboden, zelfs als de poging mislukt. Heb je een dispensatie voor het gebruik van een verboden stof of methode? Dan ben je niet in overtreding, tenzij je je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van de dispensatie (bijvoorbeeld de toedieningswijze of de hoeveelheid).

(Poging tot) gebruik kan worden aangetoond door betrouwbare bewijsmiddelen, zoals een bekentenis, getuigenverklaring of schriftelijk bewijs. Een positieve test is niet altijd nodig om gebruik aan te tonen.

Gebrekkige medewerking

Met gebrekkige medewerking wordt bedoeld dat je het testproces ontwijkt, weigert eraan mee te werken, niet volledig meewerkt of nalaat je te onderwerpen aan het testproces. Let op: onder het testproces valt meer dan alleen de afname van het monster. Ook de planning van en aanwijzing voor een dopingcontrole horen er bij. Vanaf het moment dat je wordt aangewezen voor een controle tot het moment dat de controle is afgerond sta je onder toezicht van een dopingcontroleofficial. Alles wat je tijdens de controle wilt doen, gaat in overleg met de DCO. Hier vind je meer informatie over je rechten en plichten tijdens een dopingcontrole.

Whereaboutsfouten

Alle sporters die zijn opgenomen in een testing pool moeten whereabouts aanleveren. Je wordt door de Dopingautoriteit of je Internationale Federatie op de hoogte gebracht als dit ook voor jou geldt. Elk kwartaal vul je per dag online je overnachtingsadres, 60-minute time slot en eventuele reguliere activiteiten in. Er zijn 2 soorten whereabouts-fouten die je kan maken:

 • Filling Failure / foutieve inzending: je hebt niet volledig, correct of tijdig je whereabouts doorgeven, of je was niet aanwezig voor een dopingcontrole op een door jou opgegeven locatie en tijdstip buiten je 60-minute time slot.
 • Missed Test: je was niet beschikbaar voor een dopingcontrole tijdens je 60-minute time slot.

Bij drie vastgestelde whereabouts-fouten in 12 maanden is sprake van een overtreding. Meer informatie over whereabouts is hier te vinden.

(Poging tot) manipuleren

Onder manipuleren vallen onder andere de volgende handelingen:

 • Het tegenwerken van het dopingcontroleproces. Met het dopingcontroleproces wordt niet alleen de dopingcontrole zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het aanvragen van dispensatie en het analyseren van de bloed- en urinemonsters.
 • Het op een oneerlijke en ongewenste manier beïnvloeden van het dopingcontroleproces.
 • De normale gang van zaken hinderen in het dopingcontroleproces.
 • Het tegenwerken en/of misleiden van een dopingcontroleofficial (DCO).
 • Het hinderen of poging tot hinderen van een dopingcontroleofficial (DCO).
 • Het intimideren of een poging tot intimidatie van een mogelijke getuige.
 • Vervalsen van dispensatieverzoeken. Dit kan door het achterhouden van belangrijke informatie of het beïnvloeden van betrokkenen.
 • Het plegen van frauduleuze handeling rond het dopingcontroleproces.
 • Het doorgeven van valse informatie en/of gegevens aan anti-doping organisaties.

Het maakt niet uit of de manipulatie is geslaagd. Ook een poging tot manipulatie is al een overtreding.

Bezit

Je mag geen op de dopinglijst voorkomende stoffen en methoden in bezit hebben op het moment dat het gebruik hiervan verboden is. Is het gebruik van een bepaalde stof zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden? Dan mag je het dus op geen enkel moment in bezit hebben.

Voorbeelden van bezit:

 • Je hebt een verboden stof en/of methode fysiek in bezit (dus aan of op je lichaam).
 • Je hebt controle over een verboden stof en/of methode, of de plaats waar een verboden stof en/of methode wordt gevonden is van jou. Bijvoorbeeld jouw huis of garage. Van fysiek bezit is in dit geval geen sprake.
 • Je koopt een verboden stof en/of methode. De aangekochte stof en/of methode hoeft nog niet fysiek in jouw bezit te zijn.

Je bent niet in overtreding als je een dispensatie hebt voor een verboden stof of methode.

Sportbegeleiders, zoals coaches en teammanagers, zijn ook in overtreding bij het bezit van een verboden stof en/of methode, tenzij ze hier een acceptabele verklaring voor hebben, zoals een medische aandoening (eventueel met bijbehorende dispensatie) of omdat ze arts zijn.

(Poging tot) handel

Met handel en poging tot handel wordt bedoeld dat je fysiek, elektronisch of op een andere manier verboden stoffen en/of methoden verspreidt. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen, vervoeren en versturen van middelen. Je hoeft niet betaald te worden voor de handel om in overtreding te zijn. Het verspreiden van verboden stoffen en/of methoden door correct handelend medisch personeel is geen dopingovertreding.

(Poging tot) toediening

Je mag geen stoffen en methoden toedienen op het moment dat gebruik hiervan verboden is. Is gebruik van een stof zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden? Dan mag je de stof dus op geen enkel moment toedienen.

Toedienen betekent het voorzien, leveren, verschaffen of verstrekken van een verboden stof of methode aan een lid van een topsportbond. Het toezicht houden op of het faciliteren van het gebruik van verboden stoffen en/of methoden door een andere persoon is ook een dopingovertreding.

Medisch personeel mag wel verboden stoffen en/of methoden toedienen als dit voor een zuiver medisch doeleinde is of een andere geldige reden heeft.

Medeplichtingheid

Medeplichtigheid betekent onder andere hulp verlenen aan, steunen bij, assisteren bij of meewerken aan een (poging tot een) dopingovertreding. Ook medeplichtigheid bij het niet naleven van een wegens een dopingovertreding opgelegde sanctie vormt een dopingovertreding. Een poging tot medeplichtigheid is ook een dopingovertreding.

Verboden samenwerking

Als lid van een topsportbond mag je niet samenwerken met een begeleider die geschorst is vanwege een dopingovertreding. WADA heeft daarom een lijst opgesteld met alle geschorste begeleiders. Samenwerking met een geschorste begeleider is ook niet toegestaan via een tussenpersoon of bemiddelaar. Voorbeelden van verboden samenwerking zijn: het inwinnen van advies, krijgen van therapie en/of behandeling, analyseren van bloed- en/of urinemonsters, gebruiken van een zakenwaarnemer, agent of vertegenwoordiger. Er hoeft geen (financiële) vergoeding tegenover de samenwerking te staan.

Ontmoediging

Het ontmoedigen van sporters en sportbetrokkenen om een (mogelijke) dopingovertreding te melden.