Nationaal Dopingreglement

Nationaal Dopingreglement

Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

Het Nationaal Dopingreglement, dat is gebaseerd op de herziene World Anti-Doping Code, is een Bondsreglement dat door alle bonden met één of meer erkende topsportdisciplines vóór 1 januari 2021 dient te worden vastgesteld.

Om de uniformiteit van de procedures te garanderen en afwijkingen van de Code te voorkomen, dienen alle topsportbonden het NDR in zijn geheel en ongewijzigd over te nemen. Indien de statutaire structuur van de bond en/of de eisen van de internationale federatie de implementatie van het NDR in de huidige vorm aantoonbaar problematisch maken, zal in samenwerking met de Dopingautoriteit een passende vorm gezocht moeten worden. Hierbij dienen de inhoud en strekking van het NDR vanzelfsprekend volledig bewaard te blijven.

Het bondsspecifiek maken van terminologie als 'sporter' of 'bond' is toegestaan, alsook het hanteren van artikelnummering die overeenstemt met andere Bondsreglementen. Zolang de inhoud en volgorde van het NDR niet worden aangetast leveren dergelijke aanpassingen geen probleem op.

Net als het geval was bij voorgaande aanpassingen van de Code, dient de bond het dopingreglement in conceptvorm voorafgaand aan vaststelling, voor goedkeuring voor te leggen aan de Dopingautoriteit.

De Dopingautoriteit zal toezicht houden op de vaststelling, implementatie en inbedding van het NDR. Dit omvat tevens de samenhang tussen het NDR en de statuten en bijvoorbeeld het tuchtreglement van de bond. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.

Op dit moment beschikken alle sportbonden (voor zover zij één of meer topsportdisciplines hebben) over een dopingreglement dat gebaseerd is op het NDR. De Dopingautoriteit adviseert en begeleidt alle betrokken bonden waar dat nodig of gewenst is. Bonden kunnen de Dopingautoriteit dan ook altijd benaderen met vragen over het NDR en de uitvoering hiervan.