Whereabouts

ADAMS

Wat zijn whereabouts?

De whereabouts – voorheen ook wel sportergegevens genoemd - zijn kortweg gegevens over de locaties waar een sporter zich zal bevinden. Dat kan thuis zijn, maar ook waar en op welke tijdstippen een sporter traint, wanneer hij of zij wedstrijden, reisdagen en/of vakantiedagen heeft.

Waarom moeten sporters whereabouts aanleveren?

Bij dopingcontroles wordt er onderscheid gemaakt in controles binnen wedstrijdverband (in-competition) en buiten wedstrijdverband (out-of-competition). Met deze laatste worden onder meer controles tijdens trainingen en thuis bedoeld. Deze out-of-competition dopingcontroles worden steeds belangrijker in de bestrijding van doping. Om de out-of-competition controles goed in te kunnen plannen én uit te voeren zijn de verblijfsgegevens van sporters noodzakelijk. 

Wie moeten hun whereabouts aanleveren?

Sporters die behoren tot de zogenaamde Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Of een sporter lid is van deze Registered Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een e-mail van de Dopingautoriteit. In de e-mail staat ook de gebruikersnaam en het wachtwoord, zodat de sporter in kan loggen in het whereabouts-systeem ADAMS. Als een sporter op enig moment niet meer tot de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit behoort, en daarmee ook geen whereaboutsverplichting meer heeft, wordt dat ook per e-mail door de Dopingautoriteit doorgegeven. 

Het bovenstaande geldt uitsluitend voor de whereaboutsverplichting die de Dopingautoriteit oplegt aan sporters die behoren tot de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit. Sporters die behoren tot de Registered Testing Pool van de Internationale Federatie worden hierover vanuit hun Internationale Federatie geïnformeerd.

Wat houdt de verplichting exact in?

Sporters geven hun contact- en verblijfsgegevens door in het whereaboutssysteem ADAMS. De sporter vult uiterlijk op een vooraf bepaalde datum de whereabouts voor een heel kwartaal in en kan vervolgens 24 uur per dag op de website of via de app deze gegevens up-to-date houden. 

Per kwartaal dient in ieder geval de volgende informatie aangeleverd te worden:

  • Een correct en actueel postadres;
  • Voor elke dag het volledige adres van de locatie waar de sporter verblijft. Dit kan een thuislocatie zijn, maar ook de locatie van een hotel op een trainingslocatie, of het adres van ouders of partner;
  • Voor elke dag het 60-minute time slot (het Uur): voor een aaneengesloten periode van zestig minuten een specifieke locatie waarop de sporter zeker beschikbaar is voor een dopingcontrole;
  • Het wedstrijdschema van de sporter inclusief de adressen van de wedstrijdlocaties;
  • De namen en adressen van locaties waar de sporter reguliere activiteiten uitvoert, zoals trainen, werken en/of studeren;
  • De tijdstippen waarop deze reguliere activiteiten plaatsvinden.

Wat zijn de gevolgen voor het niet of onjuist aanleveren van de whereabouts?

Op basis van de door de sporter verstrekte informatie kan een Dopingcontroleofficial (DCO) verschijnen op de door de sporter opgegeven plaats en tijd. Als een sporter dan niet aanwezig is op de locatie en het tijdstip van het aangegeven ‘Uur’ kan een missed test worden genoteerd. Ook het niet (volledig, correct en/of tijdig) doorgeven van whereabouts of het niet aanwezig zijn op de locatie en het tijdstip buiten het ‘Uur’ is een overtreding van het dopingreglement. Dit wordt een filing failure genoemd. Uiteraard ontvangt de sporter een brief van de Dopingautoriteit indien hij of zij een whereabouts-fout (een missed test of filing failure) heeft begaan. Driemaal een filing failure en/of missed test binnen 12 maanden leidt tot aangifte bij de tuchtcommissie van de sportbond van de sporter. De tuchtcommissie zal vervolgens de strafmaat bepalen. Er kan hiervoor een schorsing tot twee jaar opgelegd worden. 

Athlete Central 

Het opgeven van whereabouts kan met de computer, via SMS en met de Athlete Central whereabouts app. De Athlete Central app herinnert de sporters aan hun whereaboutsverplichting door het zenden van reminders. Een pincode beveiligt de privacy van de gegevens. De App is te downloaden via:

Veel gestelde vragen

Wat betekent Testing Pool?

Dopingcontroles in Nederland worden vooral, maar niet uitsluitend, ingezet binnen de absolute top van de Nederlandse sport: de Registered Testing Pool. Als een sporter in de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit zit, wordt de sporter hiervan op de hoogte gebracht middels een e-mail van de Dopingautoriteit. In deze e-mail staat waaraan de sporter die lid is van deze Registered Testing Pool moet voldoen. Dit kunnen één of meerdere van de volgende verplichtingen zijn:

  • De sporter moet ervoor zorgen dat de Dopingautoriteit altijd beschikt over de actuele woongegevens en het correspondentieadres en de sporter moet per kwartaal de zogenaamde whereabouts doorgeven aan de Dopingautoriteit;
  • De sporter moet vóóraf dispensatie aanvragen voor het gebruik van geneesmiddelen waarin een dopinggeduid middel is verwerkt;
  • De sporter moet regelmatig deelnemen aan een voorlichtingsactiviteit van de Dopingautoriteit.

Pas wanneer een sporter een e-mail gehad heeft van de Dopingautoriteit waarin staat dat de sporter uittreedt uit de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit vervallen ook de bijbehorende verplichtingen.

Mijn teamgenoten hebben allemaal een e-mail gehad dat ze hun whereabouts moeten aanleveren, maar ik niet. Hoef ik nu niets aan te leveren?

Ben je topsporter en behoor je net als je teamgenoten tot de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit en heb je géén e-mail ontvangen, dan kun je contact opnemen met de Dopingautoriteit (tel: 010-2170190; e-mail: sportergegevens@dopingautoriteit.nl). Je bent dan naar alle waarschijnlijkheid wel verplicht om de whereabouts aan te leveren. Let op! Ook al hoef je misschien op dit moment nog geen whereabouts aan te leveren, dan kan er reglementair evengoed nu al een out-of-competition controle plaatsvinden, die je verplicht bent te ondergaan.

Ik heb een e-mail van de Dopingautoriteit ontvangen waarin staat dat ik mijn whereabouts moet gaan aanleveren, maar ik heb geen gebruikersnaam en wachtwoord om op de site in te loggen?

In de e-mail vind je op de laatste pagina de gegevens om te kunnen inloggen op de ADAMS website. Na het inloggen moet je het tijdelijke wachtwoord wijzigen. Zodra je bent ingelogd zie je links bovenin het scherm de “help” functie. Hier vind je de antwoorden om je weg in ADAMS te vinden.

Mijn wachtwoord en gebruikersnaam werken niet. Wat moet ik doen?

Let goed op dat jouw gebruikersnaam en wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn. Verwar ook de letter O niet met de nul!

Ben je nog niet eerder ingelogd of lukt het bovenstaande niet, dan kun je contact opnemen met de Dopingautoriteit (tel: 010-2170190; e-mail: sportergegevens@dopingautoriteit.nl). Een Dopingautoriteit medewerker kan je dan na verificatie van enkele gegevens helpen of indien nodig jouw gebruikersnaam en wachtwoord resetten, waarna je weer kunt inloggen.

Ik ben gestopt met wedstrijdbeoefening. Tot hoe lang moet ik mijn whereabouts aanleveren?

Als lid van de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit (en geen lid van de Registered Testing Pool van de Internationale Federatie) eindigt jouw whereaboutsverplichting bij de Dopingautoriteit pas op het moment dat je daarover een e-mail van de Dopingautoriteit hebt ontvangen.

Heb je besloten om met wedstrijdbeoefening te stoppen, dan kun je dit bij de Dopingautoriteit aangeven. Hiervoor vul je het formulier Beëindiging wedstrijdbeoefening in. De Dopingautoriteit zal dan beoordelen of je inderdaad geen whereabouts informatie meer hoeft aan te leveren. De whereaboutsverplichting eindigt pas op het moment dat je daarover een e-mail van de Dopingautoriteit ontvangen hebt.

Formulier: Beëindiging wedstrijdbeoefening

Wat wordt er bedoeld met ADAMS?

De afkorting ADAMS staat voor Anti-Doping Administration and Management System. Dit is een online administratiesysteem van WADA. Naast WADA maken diverse internationale federaties en Nationale Anti Doping Organisaties (waaronder de Dopingautoriteit) ook gebruik van het systeem. Via ADAMS kunnen sporters in een Testing Pool hun whereabouts aanleveren. 

Regelmatig ervaren gebruikers van ADAMS (inlog)problemen op de website en Athlete Central app. De verantwoordelijk voor het systeem ligt bij WADA. Deze problemen en eventuele klachten kunnen gemeld worden aan het ADAMS supportteam van WADA. Meld problemen ook altijd bij de Dopingautoriteit (sportergegevens@dopingautoriteit.nl). Geef hierbij duidelijk aan wat het probleem is en welke whereaboutsinformatie gewijzigd dient te worden (indien van toepassing). 

Mijn Internationale Federatie heeft mij toegevoegd tot de Registered Testing Pool van de Internationale Federatie maar ik heb geen inloggegevens, krijg ik die van de Dopingautoriteit?

De Dopingautoriteit voorziet sporters van inloggegevens die aan de Registered Testing Pool van de Dopingautoriteit zijn toegevoegd en de Internationale Federatie voorziet sporters van inloggegevens die aan de Registered Testing Pool van de Internationale Federatie zijn toegevoegd. Sporters gebruiken allemaal hetzelfde whereabouts systeem maar de beheerder van je account is of de Internationale Federatie of de Dopingautoriteit.

Voor meer informatie omtrent de regelgeving over whereabouts: Whereaboutsbijlage

Persoonsgegevens

De Dopingautoriteit gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens lees je in het privacystatement