Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit van start

2 januari 2019

Op 1 januari 2019 is de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab) van kracht geworden. De Wuab is de eerste Nederlandse wet die specifiek op de uitvoering van het antidopingbeleid gericht is.

De wet bevat ‘algemene regels voor sporters’, en regelt daarnaast de oprichting en het functioneren van een Zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit. Dit zbo neemt de positie en de taken over van de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, die tot nu toe als Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO) van Nederland functioneerde. Het antidopingbeleid in Nederland komt nu in handen van een overheidsorganisatie, en met ingang van dit jaar is het zbo de NADO van ons land. De stichting blijft nog wel enige tijd naast het zbo bestaan om ‘lopende zaken’ af te handelen, maar op termijn zal de stichting worden opgeheven.

De taken van de Dopingautoriteit zijn vanaf nu overheidstaken, maar het betreft in principe nog steeds dezelfde taken als wij de afgelopen jaren al hadden. De Wuab formuleert onze taken als volgt:

  • het bestrijden van doping in de sport;
  • het uitvoeren van het dopingcontroleproces;
  • het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement;
  • het geven van voorlichting over doping;
  • andere door Onze Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

De Dopingautoriteit heeft deze taken altijd in nauwe samenwerking met ‘de sport’ uitgevoerd, en daarin komt geen verandering. Wel is het de verwachting (en bedoeling) dat onze nieuwe wettelijke status de samenwerking met allerlei overheidsorganisaties zal bevorderen. Die samenwerking kan bijvoorbeeld gericht zijn op de aanpak van de productie van / de handel in doping.

Voor onze belangrijkste ‘klanten’ – de sporters en hun entourage – zal dit alles overigens niet veel merkbaar verschil maken. De werkwijze van de Dopingautoriteit wordt niet ingrijpend gewijzigd, het personeel van de stichting is collectief overgegaan naar het zbo en we houden dezelfde telefoonnummers, e-mail adressen en andere contactgegevens. Alleen hebben we onze website een nieuw uiterlijk gegeven, maar dat staat eigenlijk los van onze nieuwe, wettelijke status.

Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit van start