Dopingcontroles en bevindingen 2007

22 februari 2008

- In 2007 heeft de Dopingautoriteit 2.729 urinecontroles uitgevoerd. In 92 urinemonsters werden in totaal 101 afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen.

- De groepen van middelen die tot de meeste aangiften leidden waren Cannabinoïden (14 maal), Anabole middelen (9), Bèta-2 agonisten (9), Diuretica en andere maskerende middelen (8) en Stimulantia (8).

- In 47 gevallen werd op basis van een laboratoriumbevinding daadwerkelijk aangifte gedaan van een dopingovertreding; in de andere gevallen werd vastgesteld dat er geen reden was om aangifte te doen van overtreding van het dopingreglement.

- Daarnaast werd in 9 gevallen aangifte gedaan van een weigering om (volledig) mee te werken aan de dopingcontrole, waarmee het totaal aantal aangebrachte tuchtzaken op 56 kwam.

- De meeste tuchtzaken werden aangebracht bij de KNVB (8), de KNKF (7) en de NIJB (6).

Aantallen controles
Het aantal uitgevoerde urinecontroles (2.729) lag 3,4% lager dan in 2006 (2.825). Van het totale aantal controles waren 2.267 controles onderdeel van het Nationaal Controle Programma (bekostigd uit de Lotto-middelen). Van deze controles werd 40% buiten, en 60% binnen wedstrijdverband uitgevoerd.
De overige 462 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, WADA, en Nederlandse sportbonden.

2004 2005 2006 2007
Nationaal Controle Programma 2378 2361 2211 2267
Overige controles 470 593 614 462
Totaal aantal controles 2848 3052 2825 2729


Missed tests
In 248 gevallen (2006: 267) heeft een geplande dopingcontrole geen doorgang kunnen vinden. Redenen hiervoor waren vooral het uitvallen van een training of wedstrijd waaraan de sporter zou deelnemen (bijv. wegens weersomstandigheden), of het onverwacht niet deelnemen van een sporter aan een training of wedstrijd (bijv. wegens een blessure).

In alle gevallen is de sporter uiteindelijk tijdig aan een controle onderworpen, zodat geen enkele Missed test als overtreding van het dopingreglement is aangemerkt.

Aangetroffen doppinggeduide stoffen
In 92 urinemonsters werden 101 stoffen gerapporteerd; een aantal monsters bevatte afbraakproducten van meer dan één stof. In 2006 werden in 126 urinemonsters 139 stoffen aangetroffen.

De grootste groep werd ook dit jaar gevormd door de Anabole middelen, die 37 maal werden aangetroffen. Dit is een forse daling ten opzichte van 2006 (85). Deze daling is vanzelfsprekend verheugend.

Getalsmatig leverden verstoorde T/E-ratio’s (testosteron/epitestosteron) het belangrijkste aandeel binnen deze categorie (29).

Er is een lichte stijging in het aantal maal dat Cannabinoïden zijn aangetroffen: 14 maal (2007) ten opzichte van 12 maal (2006).

Aangetroffen stoffen 2006 2007
Anabole middelen 85 37
Bèta-2-agonisten 17 23
Anti-oestrogene middelen 1 0
Diuretica / maskerende middelen 4 9
Stimulantia 13 9
Narcotica 1 1
Cannabinoïden 12 14
Glucocorticosteroïden 5 6
Bètablokkers 1 2
Totaal 139 101

Vervolgonderzoek (meestal het zogenaamde IRMS-onderzoek bij verstoorde T/E-ratio’s) leidde in 28 gevallen tot de conclusie dat niet was gebleken dat een laboratoriumbevinding aan exogene toediening te wijten was. In 20 gevallen was een medische dispensatie aanwezig. 48 maal vormde de bevinding dus geen overtreding.

53 maal vormde de aangetroffen stof wel een overtreding van het dopingreglement.

De groepen stoffen (ingedeeld conform de WADA-dopinglijst) die tot de meeste aangiften leidden waren Cannabinoïden (14), Anabole middelen (9), Bèta-2 agonisten (9), Diuretica en andere maskerende middelen (8) en Stimulantia (8).

Stoffen die een overtreding vormden 2006 2007
Anabole middelen 15 9
Bèta-2-agonisten 9
Anti-oestrogene middelen 1 0
Diuretica / maskerende middelen 2  8
Stimulantia 13 8
Narcotica 0 1
Cannabinoïden 12 14
Glucocorticosteroïden 3 2
Bètablokkers 1 2
Totaal 51 53

Aantal aangiften
Deze 53 in 2007 aangetroffen stoffen bevonden zich in 47 urinemonsters, dus leidden deze laboratoriumbevindingen 47 maal tot het daadwerkelijk doen van aangifte.

Bovendien werd in 9 gevallen aangifte gedaan van een Weigering om mee te werken aan een dopingcontrole. Dit was een lichte daling ten opzichte van 2006, toen dit in 11 gevallen gebeurde.

In totaal zijn dus 56 overtredingen geconstateerd, wat tot aangiften tegen 55 verschillende sporters geleid heeft (tegen één sporter zijn twee aangiften gedaan). Het betrof 50 mannen en 5 vrouwen.

Aangiften 2006 2007
Verboden stoffen 41 47
Weigeringen 11 9
Totaal 52 56

De verdeling van de aangiften over de sportbonden
Het hoogste aantal overtredingen (8) werd gemeld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, gevolgd door 7 meldingen aan de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie en 6 meldingen aan de Nederlandse IJshockey Bond.

Aangiften van dopingovertredingen per sport 2006 2007
Voetbal  5 8
Krachtsport 10 7
IJshockey 1 6
Honkbal en Softbal 4 4
Biljart 4 3
Hockey 0 3
Waterskiën 1 3*
Wielrennen 5 3**
Overige bonden 22 19
Totaal 52 56

* = één dossier is nog in behandeling bij Internationale Federatie
** = één dossier is alsnog gesloten wegens aanwezigheid medische dispensatie