Commissie Naleving Dopingsancties & Beroepscommissie Naleving Dopingsancties

De meeste voorkomende sanctie die tuchtcolleges opleggen als een dopingovertreding is vastgesteld, is die van een bepaalde periode van uitsluiting. Die uitsluiting geldt niet alleen voor activiteiten binnen de eigen bond (wedstrijden, maar ook trainingen en andere activiteiten), maar de sanctie geldt wereldwijd, en voor alle sporten.

In de World Anti-Doping Code is vastgelegd dat de Nationale Anti-Doping Organisatie (in Nederland dus de Dopingautoriteit) ook verantwoordelijk is voor het bewaken van de naleving van opgelegde sancties. De Code bepaalt dat wanneer een sporter of andere persoon de opgelegde uitsluiting niet naleeft er een nieuwe periode van uitsluiting wordt opgelegd die gelijk is aan de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting. Die gaat in op het moment dat de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting afloopt. Afhankelijk van de mate van schuld van de betrokkene kan de nieuwe periode van uitsluiting worden gereduceerd.

Commissie Naleving Dopingsancties (CND)

De Commissie Naleving Dopingsancties (CND) bestaat uit de volgende drie leden:

  • Dolf Segaar (voorzitter)
  • Diederik van Omme
  • Dennis Koolaard

Deze commissie zal, in gevallen waarin de opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd, deze zaken beoordelen en afhandelen.

Beroepscommissie Naleving Dopingsancties

Betrokkenen kunnen in beroep gaan tegen beslissingen van de CND bij de Beroepscommissie Naleving Dopingsancties (BND). De BND bestaat uit de volgende drie leden:

  • Jan Loorbach (voorzitter)
  • Jan Gerrits
  • Ella Adriaanse