Positief, wat nu?

De Dopingautoriteit communiceert een (mogelijke) dopingovertreding via een aangetekende brief. Wanneer dit jou is overkomen, is dit uiteraard zeer vervelend nieuws. Het is dan belangrijk dat je direct in actie komt. Dat je weet hoe de procedures verlopen en wat je mogelijkheden zijn. Want door de juiste stappen te zetten, kun je vaak een hoop bijkomende problemen voorkomen.

Het is uiteindelijk aan de tuchtcommissie van je eigen sportbond of internationale federatie om een eventuele strafmaat uit te spreken. Goede medewerking van de sporter bij de behandeling van de zaak kan leiden tot een lagere sanctie. Dit is mogelijk bij onbewuste als ook bewuste dopingovertredingen.

De tekst hieronder geeft een versimpelde uitleg van een aantal onderwerpen uit het Nationaal Dopingreglement.

Nationaal Dopingreglement

Soorten dopingovertredingen

In het Nationaal Dopingreglement staat elf verschillende dopingovertredingen.

Voor de exacte omschrijvingen van de dopingovertredingen, zie

Titel II van het Nationaal Dopingreglement

Positief A-monster

Indien na een urinecontrole in het A-monster een dopinggeduide stof wordt aangetroffen, dan is dat nog geen officiële dopingovertreding. Het geldt wel als een voorlopig positief resultaat van het laboratoriumonderzoek. Wanneer dit het geval is, dan heeft de Dopingautoriteit je hiervan via een aangetekende brief op de hoogte gesteld. Het is vervolgens aan jou om hier actie op te ondernemen. Hier kun je in onderstaande tekst meer over lezen.

Ook de (inter)nationale sportbond ontvangt bericht. Het kan het zijn dat de sportbond hierop besluit om aan jou een ordemaatregel op te leggen. Je wordt dan door de bond voorlopig geschorst, in ieder geval tot de uitslag van het B-monster bekend is.

Titel III en V van het Nationaal Dopingreglement

Analyse B-monster

Je hebt recht op onderzoek van het B-monster (zowel urine als bloed). Indien je het B-monster wil laten analyseren, dien je dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de uitslag van het A-monster per post (Postbus 5000, 2900 EA  Capelle aan den IJssel) of per e-mail (JZ@dopingautoriteit.nl) aan te geven bij de Dopingautoriteit. 

Aan de analyse van het B-monster zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €544,50 (urine) of €1.851,30 (bloed) en komen voor eigen rekening, tenzij de uitslag van de analyse van het B-monster de uitslag van het A-monster niet bevestigt. In dat geval komen de bedoelde kosten voor rekening van de Dopingautoriteit.

Je mag zelf aanwezig zijn tijdens de B-analyse en mag hierbij vergezeld worden door een door jezelf gekozen persoon. Naar aanleiding van de uitslag van het A- en eventueel het B-monster zal de (inter)nationale sportbond besluiten of er al dan niet sprake is van een overtreding van het dopingreglement. Bij vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de Dopingautoriteit.

Titel V van het Nationaal Dopingreglement

Dispensatie

Als de positieve dopingtest het gevolg is van medicijngebruik, dan is het in sommige gevallen mogelijk hiervoor een medische dispensatie (=vrijstelling) aan te vragen. Meer informatie over het aanvragen van een dispensatie kun je vinden via: GDS.

Wanneer je een medische dispensatie aanvraagt, geef dan aan dat je dit doet naar aanleiding van een positieve dopingcontrole.

Titel V van het Nationaal Dopingreglement

Voedingssupplementen

Een positieve dopingtest kan komen door het gebruik van voedingssupplementen. Voedingssupplementen kunnen namelijk vervuild zijn met dopingstoffen. Denk je dat vervuilde voedingssupplementen de oorzaak kunnen zijn van je positieve dopingtest? Meld dit dan direct bij de Dopingautoriteit. Zorg ook dat je de voedingssupplementen bewaart.

Zie onderstaande link voor meer informatie over het laten analyseren van jouw voedingssupplementen.

Eigendomsoverdracht voedingssupplementen in verband met verzoek tot analyse bij postitieve uitslag

Sancties

Bij een eerste dopingovertreding krijg je een sanctie opgelegd die kan variëren van een waarschuwing tot vier jaar schorsing. Dit is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de stof waarop je positief testte en de mate van schuld die je hebt. Herhaalde overtredingen van het dopingreglement kunnen levenslange uitsluiting tot gevolg hebben. Als sporter heb je in uitzonderlijke omstandigheden wel bepaalde mogelijkheden om sancties naar beneden bijgesteld te krijgen.

In de periode dat je bent geschorst, mag je niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Je mag ook geen training meer geven. Indien je een dopingovertreding binnen wedstrijdverband hebt begaan, dan zullen er ongeacht de mate van schuld bepaalde sancties worden opgelegd. Zo worden je resultaten uit het klassement geschrapt en moet je eventueel behaalde medailles, punten of prijzengeld inleveren. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen. Je mag dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond. Bij teamsporten: als blijkt dat binnen je team meer dan twee sporters een dopingovertreding hebben begaan, dan is het mogelijk dat je hele team wordt gediskwalificeerd. 

Titel IX van het Nationaal Dopingreglement 

Sanctievermindering

Heb je opzettelijk doping gebruikt en wil je in aanmerking komen voor strafvermindering, dan heb je twee mogelijkheden:

  1. Je neemt direct nadat de dopingovertreding aan je is gemeld contact op met de Dopingautoriteit om te bekennen dat je de dopingovertreding hebt begaan. De volledige regeling is te vinden in artikel 48 van het Nationaal Dopingreglement.
  2. Je verschaft informatie over dopingovertredingen of strafbare feiten die zijn begaan door anderen. De volledig regeling is te vinden in artikel 46 van het Nationaal Dopingreglement.

Rechtsmiddelen

Je hebt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de opgelegde straf. Ook andere betrokkenpartijen kunnen in beroep gaan, zoals (internationale) sportbond, de nationale antidopingorganisatie, het IOC en WADA. Afhankelijk van de situatie en niveau kan beroep worden aangetekend bij de eigen bond, bij de internationale federatie of bij het Court of Arbitration of Sport (CAS) in Zwitserland.

Wil je een arbitragezaak aanspannen omdat alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, dan is het belangrijk om te weten of je gekwalificeerd bent als nationale of internationale sporter. Internationale sporters kunnen alleen terecht bij het CAS, terwijl nationale sporters zich in eerste instantie dienen te wenden tot de beroepscommissie binnen de eigen bond.

Titel X van het Nationaal Dopingreglement

Communicatietips

Heb je volgens de Dopingautoriteit een dopingovertreding begaan, neem dan de volgende tips in acht:

  1. Probeer de contacten met de pers te beperken en verwijs naar het moment van de uitspraak van de tuchtrechter. Spreek de waarheid, ga niet in op geruchten of speculaties, spreek niet over anderen, wees duidelijk met je eigen verhaal en geef fouten toe.
  2. Neem voordat je de pers te woord staat contact op met je eigen sportbond of internationale sportfederatie. Stem af wie de pers te woord staat en met welk verhaal.
  3. Als je liever eerst iemand buiten de bond wilt spreken voor advies, kun je contact opnemen met onderstaande partners. 

NOC*NSF

Centrum Veilige Sport (ook anoniem)

Dopingautoriteit

  • Zie contactgegevens aangetekende brief

Voor meer informatie, zie ook het Communicatieplan Dopingzaken.

Persoonsgegevens

Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over de wijze waarop de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacy statement