Minderjarigen

In de maatschappij bestaan naast het verschil in leeftijd (met als grens 18 jaar) tussen meerderjarigen en minderjarigen ook verschillen in rechten en plichten. Soms gelden voor minderjarigen extra verplichtingen. Ook in de sport zijn deze verschillen van belang. Er zijn grote getale minderjarigen die sport beoefenen in club- en/of verenigingsverband. De vraag is welke betekenis minderjarigheid heeft met betrekking tot doping? Komen hierbij extra rechten en plichten kijken in de relatie tussen minderjarigen en de strijd tegen doping?

Minderjarige als lid

De Nederlandse sportbonden kennen in de regel de vereniging als organisatievorm. Verenigingen hebben leden die natuurlijk minderjarig kunnen zijn. Verder kunnen verenigingen eigen verplichtingen opstellen en opnemen in de regelgeving (statuten, reglementen). Daarin kunnen zij afwijken van het civiele recht. Volgens dat civiele recht zijn minderjarigen in beginsel handelingsonbekwaam. Binnen de vereniging worden zij beschouwd als volwaardige leden met dezelfde rechten als meerderjarigen. Zo hebben zij bijvoorbeeld wel stemrecht binnen een vereniging.

Binnen het verenigingsrecht (het interne recht van een vereniging) geldt niet de civielrechtelijke regel dat ouders voor elke handeling van hun minderjarig kind aansprakelijk zijn. Op dit gebied is afwijking door het verenigingsrecht van het civiele recht ook noodzakelijk voor de sport. Slechts op deze wijze is regelhandhaving mogelijk. Sancties wegens spelovertredingen worden immers aan de betreffende in overtreding zijnde sporter opgelegd (minderjarig of niet).

De Nederlandse sportbonden behandelen minderjarige sporters dus gelijk aan meerderjarige sporters. Ten aanzien van doping worden voor hen dezelfde regels toegepast. Of de in de dopingregelgeving opgenomen sancties, indien opgelegd bij een minderjarige, ook voor de burgerlijke rechter stand zullen houden is niet bekend. Hieromtrent is op dit moment nog geen jurisprudentie ontwikkeld.

Informatieplicht

Er is wel jurisprudentie geformuleerd op het gebied van de informatievoorziening door de sportbonden aan hun leden. Sportorganisaties dienen tijdig nieuwe regelgeving aan te kondigen en de leden de kans te geven op de ontstane situatie in te spelen. Met betrekking tot de positie van minderjarigen wil dit zeggen dat de sportbond de ouders bij het aangaan van het lidmaatschap van hun minderjarige kind dient te informeren over de verplichtingen van het minderjarige kind/lid. Dit betekent dat de minderjarige en zijn ouders ook op het gebied van dopingregelgeving en dopingcontroles wordt geïnformeerd. Dit dient ook te geschieden indien een sportbond een statuten- en/of reglementenwijziging doorvoert of een besluit neemt ten aanzien van een dopingverbod of de uitvoering van dopingcontroles. In dat geval dient de sportbond deze wijziging in de verplichtingen voor de leden aan te kondigen en hen enige tijd te geven hierop te anticiperen.

De ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid tot opzegging (van het lidmaatschap) binnen een maand nadat henzelf of hun minderjarige kind/lid een verzwaring van het lidmaatschapsverplichtingen in het vooruitzicht is gesteld.

Dopingcontrole 

Met betrekking tot de dopingcontrole is het van belang op te merken dat de minderjarige altijd zelf de aanwijzing ter dopingcontrole en het dopingcontroleformulier ondertekent. Zoals hierboven aangegeven is de minderjarige zelf lid en kan hij zelf de daarbij behorende rechten uitoefenen. Het is wel zeer raadzaam altijd een ouder of begeleider ook aanwezig te laten zijn en te laten tekenen! Dit in verband met wilsgebreken en eventuele aansprakelijkheid in mogelijke civiele procedures naar aanleiding van sancties opgelegd wegens overtreding van het dopingverbod door de minderjarige.

Conclusie

De minderjarige sporters zal zich net als de meerderjarige sporters moeten houden aan het dopingreglement. Daarbij zal ook de minderjarige sporter zich moeten onderwerpen aan de, in het kader van het toezicht op de naleving van het dopingreglement, uit te voeren dopingcontroles. 

Persoonsgegevens

Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over de wijze waarop de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacystatement