Bezwaar en beroep

Reglement Bezwaarschriftenprocedure

Welke besluiten staan open voor bezwaar en beroep?

Als u belanghebbende bent, en het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de Dopingautoriteit kunt u bezwaar maken. De beslissingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de beslissingen die kwalificeren als besluiten in de zin van artikel 1 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken door binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een bezwaarschrift in te dienen per e-mail via bezwaar@dopingautoriteit.nl of per gewone post. 

Het bezwaarschrift moet - o.v.v. ‘bezwaarschrift’ - worden gericht aan:
Dopingautoriteit
t.a.v. de voorzitter
postbus 5000
2900 EA Capelle aan den IJssel

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 1. uw naam, adres, handtekening en de datum;
 2. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (in ieder geval datum en kenmerk van de beslissing en bij voorkeur een kopie ervan);
 3. waarom u bezwaar maakt (de gronden van het bezwaarschrift).

Wat gebeurt er als een bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet?

Wanneer u een bezwaarschrift indient, krijgt u binnen enkele dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de eisen, dan ontvangt u van de Dopingautoriteit het verzoek om ons binnen twee weken:

 • schriftelijk te laten weten waarom u het bezwaarschrift niet op tijd heeft ingediend; en/of
 • schriftelijk te laten weten waartegen u bezwaar maakt en/of wat de reden is waarom u bezwaar maakt (de gronden van het bezwaarschrift); en/of
 • het bezwaarschrift van een handtekening te voorzien.

Voldoet het bezwaarschrift daarna nog niet aan de eisen, dan zal de voorzitter het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de Dopingautoriteit het bezwaar niet inhoudelijk zal behandelen.

Wie behandelt uw bezwaar?

De voorzitter neemt de beslissingen op bezwaar. Bent u het vervolgens niet eens met deze beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Hoe verloopt de verdere procedure?

Bij de ontvangstbevestiging wordt u gevraagd of u uw bezwaarschrift mondeling wilt toelichten tijdens een hoorzitting. Vindt geen hoorzitting plaats, dan wordt het bezwaar behandeld op basis van hetgeen schriftelijk is ingebracht.

De voorzitter besluit of hij de behandeling van het bezwaar volledig zelf uitvoert, of dat hij het bezwaar eerst laat onderzoeken door de bezwaarschriftencommissie. In het laatstgenoemde geval zal de bezwaarschriftencommissie de voorzitter adviseren.  

De bezwaarschriftencommissie kan komen tot één van de volgende adviezen:

 • Het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar.
 • Het ongegrond verklaren van het bezwaar.
 • Het gegrond verklaren van het bezwaar.

In gevallen waarin de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht zal de voorzitter bij zijn beslissing rekening houden met het advies.

Welke beslissingen op het bezwaar kunnen worden genomen?

De voorzitter kan één van de volgende beslissingen nemen:

 • Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de voorzitter beslist dat de zaak niet inhoudelijk kan worden behandeld, bijvoorbeeld omdat uw bezwaarschrift te laat is ingediend of vanwege een ander gebrek in verband met een vormvereiste.
 • Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Dit betekent dat de voorzitter beslist dat de eerdere beslissing van de Dopingautoriteit een terechte beslissing is.
 • Het bezwaar wordt gegrond verklaard. Dit betekent dat de voorzitter beslist u geheel of gedeeltelijk in het gelijk te stellen.

De beslissing op het bezwaar zal altijd schriftelijk worden gedaan en worden gemotiveerd.

Wanneer wordt op uw bezwaar beslist?

Indien de voorzitter besluit de behandeling van het bezwaar volledig zelf uit te voeren, zal hij binnen een termijn van zes weken beslissen op uw bezwaar.

Indien het bezwaar eerst door de bezwaarschriftencommissie wordt behandeld, neemt de voorzitter binnen de wettelijke termijn van twaalf weken een beslissing op uw bezwaar.

De termijn wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De Awb biedt de Dopingautoriteit de mogelijkheid om de hierboven genoemde termijnen nog eens met zes weken te verlengen. Een verdere verlenging is alleen mogelijk als u het daar uitdrukkelijk mee eens bent of wanneer dit noodzakelijk is in verband met wettelijke procedurevoorschriften.

Kunt u uw bezwaar intrekken?

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kunt u doen door dit via een e-mail kenbaar te maken aan de voorzitter via: bezwaar@dopingautoriteit.nl.

Kunt u in beroep gaan?

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de Dopingautoriteit, dan kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Meer informatie over in beroep gaan vindt u hier